okt 30 2017

SUP CESP

IZVJEŠTAJ SA IZVRŠNOG BIROA CESP-a U TIRANI 20.- 21. OKTOBRA 2017. GODINE

Evropska policijska asocijacija “CESP” (međunarodna nevladina organizacija u Savjetu Evrope) , oranizovala je Izvršni biro u Tirani (Albanija) u period od 20. do 21. oktobra 2017.godine na kojem su prisustvovale delegacije 15 sindikata, od 21 aktivne članice.  

CESP je najveća policijska organizacija u Evropi koja zastupa više od 300 000 policijskih službenika u koju su zastupljeni reprezentativni  policijski i radnički sindikati  iz 20 zemalja (od kojih su 10 članice Evropske unije) a čije je sjedište u Lionu i ima svoje stalno mjesto u Savjetu Evrope gdje zastupa interese policijskih službenika.

Tema izvršnog biroa bila je

'' POLICIJSKA SARADNJA U EVROPI ''

Kao rezultat rada Kongresa jednoglasno je usvojena Rezolucija o problemima sa kojima se susrijeću policijskii službenici u Evropi a koji se manifestuju porastom stope kriminala, sprovođenjem terorističkih akata i migratornim talasima, što zahtjeva prilagođavanje i izuzetnu predanost svih policijskih snaga u borbi protiv njega. Zato je saradnja policijskih snaga Evrope postala neophodnost.

Saradnja državnih policija u Eropi postoji ali nije baš na zadovoljavajuća, te  treba sprovesti određene projekte usklađivanja sistema rada policija kako bi se ta saradnja podigla na mnogo viši nivo.

Pored navedene teme, raspravljalo se u vezi problema koji pojedini policijski sindikati imaju u postupku pregovora sa poslodavcem vezano za uslove rada policijskih službenika pa su usvojeni aneksi kao sastavni dio rezolucija.

Kao prvi, usvojen je aneks Sindikata Uprave policije vezano za problem potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora. Predsjednik CESP-a g-din Andreas Simone je upoznao prisutne da mu je tokom posjete Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane predstavnika ministarstva obećano potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora do sredine Oktobra mjeseca 2017. Godine. To se nije desilo ni do dana održavanja ovog sastanka pa je predložio usvajanje jednog aneksa.

Kako su ostale članice CESP-a već upoznate sa problemom koji ima policija Crne Gore, razgovarano je na donošenju preporuke i obaveze da  Ministarstvo unutrašnjih poslova što hitnije potpiše Posebni kolektivni ugovor sa Sindikatom Uprave policije i na taj način omogući procesa daljeg pregovaranja. Posebno je istaknuto da su sva prava i djelovanje sindikata regulisani Međunarodnim pravom i konvencijama Međunarodne organizacije rada pa će se usvojena rezolucija i aneksi o navedenim problemima uputi savetu Evrope i evropskom parlamentu u najkraćem mogućem roku.

Aneksi Završne rezolucije

Crna Gora

 • CESP zahtijeva da Ministarstvo unutrašnjih poslova potpiše kolektivni ugovor s Sindikatom Uprave policije Crne Gore. Tokom posjete od strane predsjednika CESP Ministarstvu, predstavnici ministarstva su obećali potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora do Oktobra mjeseca 2017. godine, a do održavanja sastanka Izvršnog komiteta CESP-a.

BIH

 • CESP zahtijeva da se dobijena sudska odluka poštuje i rezovi koji su napravljeni od straneKantonih Vlada (Mostar, Orašje, Sarajevo, Travnik, Bihać) ponište i izvrši isplata nadoknade službenicima.

Makedonija

 • CESP apelujena evropske vlasti i vlade zemalja koje sučlanice Europske unije kako bi se Vladi Republike Makedonije pomoglo u poboljšanju materijalno-tehničkih i radnih uslova makedonske granične policijekoji osiguravaju Južnu granicu Evrope. Takođeapelujemo gore navedenim tijelima za povećanje donacija makedonskoj policiji za opremu i vozila.

Albanija

 • CESP zahtijeva od albanske vlade za hitni socijalni dijalog isaradnju Uprave Državne policije i Sindikata, te poštovanje ugovora sklopljenog između
 • Sindikata i Ministarstva unutarnjih poslova, uviđajući da je to  najbolji način za riješavanjesocijalnog i ekonomskih problema članova Sindikata.
 • CESP zahtijeva da Ministar i Generalni direktorat implementiraju i poštuju kolektivni ugovor koji je na snazi, da obezbijede kancelariju za Sindikalne aktivnosti i rješavanje problema oko uplate članarine na žiro-račun Sindikata, što je blokirano više od dvije godine, od strane bivšeg Direktora generalnog direktorata.
 • CESP zahtijeva kako se omogući predstavnicima sindikata ostvarivanje sindikalnih aktivnost u svim policijskim nstitucijama.
 • CESP zahtijeva da Unija učestvuje u svim radnim grupama vezanim za strukturne
 • promjene u interesu policijskih službenika
 • CESP zahtijeva da se imenuje osoba za kontakt između Ministarstva i Generalnog Direktorata i Sindikata a vezano za lokalne događaje
 • CESP zahtijeva da albanska vlada primjenjuje Zakon o državnoj policiji koja obvezuje Vladu za donošenje podzakonskih akata u cilju bolje zaštite policajaca, beneficiranog radnog staža, te pomoći porodici policijskih službenika nastradalih na dužnosti.

Final resolution Tirana eng 3 1

Final resolution Tirana eng 3 2

Annex CESP

Sindikta Uprave policije

okt 25 2017
 
Odlukom Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore na sjednici održanoj 25/26.04.2017 godine donijet je Zaključak o formiranju Centralne izbore komisije za izbore koji se imaju održati u Sindikalnim orgnizacijama čijima je organima istekao mandat. Odlukom Glavnog odbora imenovana je i Centralna izborna komisija u sastavu: Slavko Milić- predsjednik i članovi Maja Dabović, Ana Radonjić,Vladan Djurišić i Veljko Maliković.
Predsjednik SUP Mladen Šuškavčević je Odlukom broj: 1067/17 od 07.08.2017 godine raspisao izbore u sledećim Sindikalnim organizacijama i to:
• SO Uprave policije u sjedištu;
• SO Administracije MUP-a;
• SO CB Budva;
• SO Odjeljenje granične bezbjednosti Tuzi i
• SO Odjeljenje granične bezbjednosti Herceg Novi;
U Glavi II Odluke se navodi da se izbori u Sindikalnim organizacijama imaju sprovesti u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke. Obrazloženjem navedene odluke za dio priprema materijala neophodnih za sprovodjenje izbora zadužuje se Centralna izborna komisija – u daljem tekstu CIK.
Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 18. 08. 2017 godine donijela je Zaključak da pripreme za izbore u Sindikalnim organizacijama idu bez problema. Donešen je zaključak da se formira posebna grupa e mail usluge, kojom će podaci iz djelokruga poslova, moći služiti na elektronskim sjednicima članova/ca CIK, osim u slučajevima većih problema u vezi sa organizacijom i održavanjem izbora, kada će se zakazivati sjednica. Na sjednici si bili prisutni svi članovi, osim Vladan Djurišić koji je bio službeno odsutan. Utvrdjen je redosled posjeta na dan izbora u svim Sindikalnim organizacijama.
Centralna izborna komisija svoj posao obavljala je u skladu sa Pravilnikom o izborima u SUP.
 
IZBORNA MJESTA:

SO „ADMINISTRACIJA MUP-a“  izbori 1 1600x1200
Dana 22.08.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Administracije MUP-a, u vremenu od 08:00 do 14:00h. Izbori su zavrseni u 14:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovali su članovi/ce Centralne izborne komisije Radonjić Ana i Durišić Vladan.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno172 člana/ce Sindikalne organizacije Administracije MUP-a, glasalo je ukupno 94 člana od čega je bio 1 glasački listić ne važeći.
Obzirom da je za izbor predsjednika S0 Administracije MUP-a bila prijavljena samo jedna kandidatkinja i to Ljiljana Vlahović, ista je dobila potrebnu većinu. Izbori za predsjedništvo SO nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora za predsjednikaSO i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Izborna lokalna komisija bila je u sastavu Zorica Novaković, predsjednica, Ana Šimun članica, Amira Kriještorac, članica.
 
SO „OGB HERCEG NOVI“izbori 2 1600x1200
Dana 25.08.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi, u vremenu od 18:00 do 20:00h. Izbori su zavrseni u 20:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovali su članovi/ce Centralne izborne komisije Veljko Maliković i Durišić Vladan. Održavanje izbora omogućeno na dva glasačka mjesta OGB Herceg Novi i Aerodrom Tivat.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 130 članova/ca Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi, glasalo je ukupno 91 člana od čega nije bilo ne važećih glasačkih listića.
Za kandidata za predsjednika SO OGB Herceg Novi prijavili su se dva kandidata i to: Igor Rmandić i Veljko Bulajić. Potrebnu većinu osvojio je Igor Rmandić sa 76 glasova dok je Veljko Bulajić osvojio 15 glasova.
Na izborima za članove predsjedništva izabrani su: Siniša Femić sa 66. glasova za sindikalnog predstavnika OGB Herceg Novi i Aleksa Prašćević za sindikalnog predstavnika StGP Tivat sa 38 glasova. Bilo je i 2 nevažeća glasačka listića.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Darko Radović, predsjednik, Radule Tadić, član, Milanko Mihailović, član. U StGP Tivat članovi komisije bili su Aleksandar Popović, predsjednik, Sanja Dragičević, članica i Zoran Krstonijević, član. Uredno su potpisani i dostavljeni Zapisnici o rezultatima izbora bez primjedbi.
 
SO „BUDVA“ izbori 3 1600x1200
Dana 01.09.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Budva, u vremenu od 08:00 do 15:00h. Izbori su zavrseni u 15:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković. Održavanje izbora omogućeno na jednom glasačkom mjestu OB Budva.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 90 članova/ca Sindikalne organizacije OB Budva, glasalo je ukupno 80 članova od čega su bila dva ne važeća glasačka listića.
Za kandidata za predsjednika SO Budva prijavili su se četiri kandidata i to: Rade Krunić, Nikola Raičević, Aid Suljević, Miloš Taji. Potrebnu većinu osvojio je Rade Krunić sa 36 glasova dok je Nikola Raičević osvojio 20 glasova isti broj glasova osvojio je Miloš Tajić, dokje 2 glasa imao Aid Suljević .
Izbori za članove predsjedništva nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Aleksandar Tomović, predsjednik, Miodrag Janković član, Zdravko Tmušić, član. Uredno je potpisan i dostavljen Zapisnik o rezultatima izbora. Primjedbe nijesu konstatovane u zapisniku a nije bilo prigovora u predvidjenom roku.
 
SO „UPRAVA POLICIJE U SJEDIŠTU“
Dana 05.09.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Uprava policije u sjedištu, u vremenu od 07:00 do 19:00h. Izbori su završeni u 19:01h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković i dr. Održavanje izbora omogućeno na jednom glasačkom mjestu.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 81 članova/ca Sindikalne organizacije Uprava policije u sjedištu, glasalo je ukupno 58 članova od čega su bila dva ne važeća glasačka listića.
Za kandidata za predsjednika SO Uprava policije u sjedištu prijavili su se dva kandidata i to: Goran Dendić i Željko Pejović Potrebnu većinu osvojio je Željko Pejović sa 36 glasova dok je Goran Dendić osvojio 20 glasova.
Izbori za članove predsjedništva nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Sasa Bečić, predsjednik, Predrag Djurašković član, Olivera Popović, članica. Uredno je potpisan i dostavljen Zapisnik o rezultatima izbora samo od jednog člana lokalne izborne komisije. Primjedbe nijesu konstatovane u zapisniku a nije bilo prigovora u predvidjenom roku. Potrebno je Zapisnik vratiti Lokalnoj izbornoj komisiji radi potpisivanja zapisnika.
 
SO „OGB TUZI“izbori 4 1600x1200
Dana 05. 09. 2017. godine održani su izbori za predsjednika i članove predsjedništva Sindikalne organizacije OGB Tuzi, u vremenu od 07:00 do 18:00h. Izbori su završeni u 18:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornim mjestima prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković.
Takođe, na zahtjev kandidata Roćen Miomira regularnost izbora pratio je Dražen Vujović. U dostavljenom zapisnku o rezultatima izbora Izborne komisije Sindikalne organizacije nijesu prijavljene nepravilnosti od strane posmatrača.
Održavanje izbora omogućeno na dva glasačka mjesta.
Na ovim izbornim mjestima od ukupno 164 članova/ca Sindikalne organizacije OGB Tuzi, glasalo je ukupno 147 članova od čega su bila dva nevažeća glasačka listića.
Za kandidata za izbor predsjednika SO OGB Tuzi prijavili su se dva kandidata i to: Borislav Čarapić i Roćen Miomir. Potrebnu većinu osvojio je Čarapić Borislav sa 90 glasova dok je Miomir Roćen osvojio 55 glasova.
Izbori za članove predsjedništva su održani u istom trenutku i istom mjestu. Na izborima za članove predsjedništva kandidovali su se iz StGP Aerodrom Podgorica Nebojša Kraljević i Zlatan Topčibašić, a iz OGB Tuzi Đuro Laković i Ivan Rabrenović. Većinom glasova izabrani su: Nebojša Kraljević sa 43. glasa za člana predsjedništva StGP Aerodrom Podgorica i Đuro Laković za člana predsjedništva OGB Tuzi sa 87 glasova. Bio je i 1 nevažeći glasački listić.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti. U zapisniku je konstatovano u vidu napomene da nije zaprimljena nijedna primjedba od strane kandidata, posmatrača i drugih učesnika u izbornom procesu, shodno odredbama Pravilnika o izborima.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Nebojša Šimun, predsjednik, Mirjana Ilić članica, Pajo Žarković, član.
 
PREDSJEDNIK CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
mr Slavko Milić

okt 29 2017

U susret 2. oktobru - Danu unutrašnjih poslova u periodu od 28. septembra do 01. oktobra 2017. godine u hotelskom kompleksu „Ulcinjska rivijera“ u Ulcinju održani su VIII Sportsko – rekreativni susreti službenika Uprave policije. Timovi sportsko–rekreativnih susreta takmičili su se u različitim disciplinama, kao što su mali fudbal, košarka, odbojka na pijesku, streljaštvo (vazdušna puška) i nadvlačenje konopca, kao i u rekreativnim disciplinama pikado, šah i bacanje kugle.

Pozdravljajući učesnike sportskih susreta Sindikata, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović1odbDSC 0184 3

kazao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao odgovorna institucija, nastoji da sa svojim zaposlenima vodi dijalog zasnovan na povjerenju, ulažući napore da, u skladu sa svojim mogućnostima, stvori uslove za dostizanje savremenih standarda profesionalnog i porodičnog života zaposlenih, poboljšanje materijalnog položaja, uslova rada i sindikalne zaštite.

Fokusirajući se na sportsko-rekreativne susrete, on je poručio da na ovaj način policijski službenici, kroz aktivnosti kojima su posvećeni i van radnih zadataka i obaveza, potvrđuju povjerenje i šalju poruku da su i oni članovi šire društvene zajednice koji, obavljajući svoj posao, štite interese Crne Gore i njenih građana.

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević se zahvalio predstavnicima MUP-a Draganu Pejanoviću i Uprave policije Seadu Frljučkiću što su prisustvovali otvaranju sportskih igara Sindikata. Takođe je pozdravio sve prisutne takmičare, članove Sindikata, kao i goste - predstavnike sindikata policije iz okruženja i otvorio VIII sportsko rekreativne susrete službenika.

1DSC 0131 1024x768

Današnjem otvaranju sportskih igara Sindikata prisustvuju i predstavnici sindikata policija Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije.

1IMG 20170928 180406

 REZULTATI TAKMIČENJA

PIKADO:
Za osvojeno Treće mjesto u discipline Pikado žene: Krlović Anđela
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Pikado žene: Pavićević Nikoleta
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Pikado žene: Vujičić Bojana

Za osvojeno Treće mjesto u discipline Pikado muškarci: Ciguljin Hari
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Pikado muškarci: Vujović Dalibor
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Pikado muškarci: Bašanović Zoran

BACANJE KUGLE:
Treće mjesto u disciplini kugla žene:Boričić Nada
Drugo mjesto u disciplini kugle žene:Sekulić Jelena
Prvo mjesto u disciplini kugla žene:Stijepović Margita

Treće mjesto u disciplini kugla muškarci:Nikčević Radojica
Drugo mjesto u disciplini kugle muškarci:Mišović Dejan
Prvo mjesto u disciplini kugla muškarci:Živković Dejan

ŠAH:
Treće mjesto u šahu: Grbović Arsen
Drugo mjesto u šahu: Radunović Zdravko
Prvo mjesto u šahu: Obadović Zeljko

BAGO:
Treće mjesto u bago žene: Hot Alma
Drugo mjesto u bago žene: Dabović Maja
Prvo mjesto u bago žene: Krlović Anđela

Treće mjesto u bago muškarci: Orović Tomislav
Drugo mjesto u bago muškarci: Vukićević Đorđije
Prvo mjesto u bago muškarci: Ivanović Duško

STRELJAŠTVO:
Za osvojeno Treće mjesto u discipline Streljaštvo žene:Ilić Mirjana
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Streljaštvo žene:Đžaković Rajna
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Streljaštvo žene:Gogić Nada

Za osvojeno Treće mjesto u discipline Streljaštvo muškarci:Popović Slobodan
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Streljaštvo muškarci:Obadović Željko
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Streljaštvo muškarci: Bošković M. Dragan

Za osvojeno Treće mjesto Ekipno u discipline Streljaštvo:GP Podgorica
Za osvojeno Drugo mjesto Ekipno u discipline Streljaštvo:SKP - Sjedište
Za osvojeno Prvo mjesto Ekipno u discipline Streljaštvo: SOLO

ODBOJKA NA PIJESKU:
Za osvojeno Treće mjesto u discipline Odbojka na pijesku:Sektor policije opšte nadležnosti
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Odbojka na pijesku:CB Budva
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Odbojka na pijesku:OB Mojkovac

BASKET:
Za osvojeno Treće mjesto u discipline Basket: Sektor policije opšte nadležnosti
Za osvojeno Drugo mjesto u discipline Basket:OB Mojkovac
Za osvojeno Prvo mjesto u discipline Basket:CB Pljevlja
NADVLAČENJE KONOPA:
Za osvojeno Treće mjesto u disciplini nadvlačenje konopca:PJP
Za osvojeno Drugo mjesto u disciplini nadvlačenje konopca:CB Berane
Za osvojeno Prvo mjesto u disciplini nadvlačenje konopca:SOLO

MALI FUDBAL:
Za osvojeno Treće mjesto u disciplini Mali fudbal:Posebna jedinica policije
Za osvojeno Drugo mjesto u disciplini Mali fudbal:CB Nikšić i OB Plužine
Za osvojeno Prvo mjesto u disciplini Mali fudbal:OB policije CB Podgorica
MALI FUDBAL:
Najbolji igrač u malom fudbalu:Bulatović Rade

EKIPNI POBJEDNICI SPORTSKIH IGARA:
Treće mjesto u Ekipnom plasmanu:CB Berane
Drugo mjesto u Ekipnom plasmanu:SOLO
Prvo mjesto u Ekipnom plasmanu:CB Pljevlja


FER PLAY:
Ekipa:SOLO

 
Sindikat Uprave policije.
 
avg 22 2017
Pripadnici Interventne jedinice Centra bezbjednosti Bijelo Polje Srđan Janić i Mevludin Hasanović spasili su juče u Prčnju od utopljenja Beograđanina Milenka Todorovića (72).
Janić i Hasanović su tokom turističke sezone "Akcija Ljeto 2017." angažovani kao ispomoć kolegama u Kotoru.
 
Slobodan dan iskoristili su za odmor na plaži Markov rt u Prčanju.
 
"Oko 16 sati ležao sam na ležaljci, dok se kolega Hasanović nalazio na bovama i bio udaljen od njega oko 70 metara.Dvadesetak metara od obale plivali su muž i žena. Odjednom sam vidio da žena diže ruke i priziva pomoć. Ja sam odmah ustao i primijetio da se muškarcu vide samo leđa, dok mu je glava bila u vodi. Odmah sam skočio u vodu i doplivao do utopljenika" - istakao je Janić.
 
On objašnjava da je okrenuo utopljenika, podigao mu glavu i vukao ga do obale, na očigled mnogih kupača, izvukli ga na obalu i počeli sa reanimacijom.
Izvlačenje čovjeka iz vode bilo je ispraćeno gromoglasnim aplauzom na plaži.
 
"Kad sam doplivao do plićaka pozvao sam kolegu Hasanovića, koji je brzo stigao. Izvukli smo utopljenika i uradili reanimaciju srca, s obzirom na to da nije davao znake života. Nakon naše intervencije on se osvijestio, tako da smo ga živog predali ekipi hitne pomoći. Prema našim informacijama, Todorović je doživio jak srčani udar, a ljekar smatra da bi se utopio da je ostao još pet sekundi sa glavom u vodi" - dalje ističe Janić.
On tvrdi da ni jednog momenta nije razmišljao da li da skoči u vodu i spasi ljudski život.  Ranije nije imao iskustvo sa spašavanjem, a pored posla policajca, on je sportista, profesionalno se bavi kik-boksom. Kolega Hasanović je šest godina radio kao moreplovac.
 
Sindikat uprave policije.
 
avg 16 2017

Na osnovu članu 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, Pravilnika o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore, Zaključka sa X sjednice Glavnog odbora održane 25/26.04.2017. godine, donijeta je Odluka o izborima sindikalnih predstavnika  u pet sindikalnih organizacija (SO) u kojima je istekao mandat predstavniku-predsjedniku sindikalne organizacije:

 1. SO Uprave policije u sjedištu;
 2. SO Administracije MUP-a;
 3. SO Centra bezbjednosti Budva;
 4. SO Odjeljenja granične bezbjednosti Tuzi i 
 5. SO Odjeljenj granične bezbjednosti Herceg Novi.

Centralna izborna komisija Sindikata Uprave policije, obavijestila je predstavnike navedenih SO o proceduri i postupku pripremnih radnji za predstojeće izbore.

Odluka o izboru sindikalnih predstavnika.

Odluka o izborima SUP

Sindikat Uprave policije.

 

avg 10 2017

Obavještavaju se članovi Sindikata Uprave policije da Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu nacrt Zakona o radu i upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu.

U prilogu je i zadnja verzija teksta Zakona o Unutrašnjim poslovima koji će ići na usaglašavanje kod ekspertske komisije.

U prilogu se mogu preuzeti nacrt Zakona o radu, Komentari nacrta i Zakon o unutrašnjim poslovima.

 

Sindikat Uprave policije.

 

 

jul 18 2017

Na osnovu zaključaka X sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, a shodno odredbama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije u toku je postupak rješavanja stambenih potreba - dodjela stambenih kredita u 18 sindikalnih organizacija.

Oglas i uslovi su raspisani i objavljeni po sindikalnim organizacijama u kojima će se vršiti raspodjela stambenih kredita.

Odluka i Obrasci se mogu preuzeti u ovoj objavi.

Sindikat Uprave policije.

jun 28 2017

 

Dana 27.06.2017.god. sa početkom u 09,00 časova u Svečanoj sali MUP-a upriličen je prijem predsjednika Evropskog policijskog sindikata (CESP) g-dina Andreasa Symeona sa delegacijom, kojii na poziv predsjednika Sindikata Uprave policije g-dina Mladena Šuškavčevića, borave u zvaničnu posjetu Sindikatu. Posjeta predsjednika Andreasa je došla u vrijeme kada Sindikat na sve načine pokušava da dođe do realnih pozicija za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora, dokumentu od izuzetnog značaja za crnogorsku policiju, kao i za zaposlene u MUP-u.
Podsjećanja radi, CESP je najveća Evropska policijska organizacija i jedna od najvećih nevladina organizacija u Evropi, koja broji 18 članica. Registrovan je u Parizu, a sjedište je u Briselu i na Kipru. Imam veoma dobru saradnju sa predstavnicima Evropske unije i Savjetom Evrope u Briselu.

Prijem delegacije CESP je organizovao MUP a u ime domaćina sastanak je vodio Državni sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović koji je u uvodnom izlaganju prenio pozdrave ministra Nuhodžića kao i njegovo izvinjenje što nije bio u prilici da bude domaćin ovako bitnoj delegaciji iz Evropskog policijskog sindikata.
U daljem izlaganju, Pejanović je istakao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Sindikatom Uprave policije što mu pričinjava lično zadovoljstvo. Kao cilj zajedničke saradnje postoje pozitivni rezultate od kojih je i Odluka Vlada Crne Gore o prenosu prava svojine građevinskog zemljišta na Starom aerodromu gdje je predviđena izgradnja stambenog objekta sa oko trista stambenih jedinica za službenike MUP-a, Uprave policije, Policijske akademije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Takođe, ističe on, zarade i dodaci na zarade policijskih službenika se redovno izmiruju dok se novim Zakonom o zaradama zaposlenih znatno poboljšan materijalnik položaj policijskih službenika i namještenika. U znatnoj mjeri izgradnjom novih zgrada i objekata u centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije zaposlenima su poboljšani uslovi rada. Kroz više projekata kao i donacijama, izvršena je nabavka savremene opreme i tehnike, motornih i patrolnih vozila, kao i nova kvalitetna uniforma za policijske službenike.
Najvažnije pitanje za zaposlene i nas je rješavanje stambenog pitanja. U poslednjih 10 godina, zahvaljujući aktivnostima između Sindikata Uprave policije, Vlade Crne Gore i MUP-a, riješeno je blizu 700 stambenih pitanja u opštinama širom Crne Gore, dok se u narednoj godini očekuje izgradnja preko 400 stambenih jedinica, što je za jednu malu državu u geografskom, demokratskom i ekonomskom smislu respektabilan podatak. Ističe da se ima još puno toga uraditi i raduje se budućoj saradnji sa Sindikatom.

Savjetnik direktora Uprave policije g-din Sead Frljučkić je prenio pozdrave direktora Uprave policije g-dina Slavka Stojanovića i poželio dobrodošlicu dragim gostima. Zadovoljan je što je kao kontakt osoba ispred Uprave policije zadužen da sarađuje i prati rad Sindikata. Sindikat Uprave policije i njegovo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Šuškavčevićem ima protokolarno isti tretman kao u rangu pomoćnika direktora, što znači da smo uvjek otvoreni za saradnju po bilo kom pitanju. Shvaćena je jednostavna filozofija, da je svaki problem Sindikata ujedno i problem menadžmenta Uprave policije pa se problem rješavaju zajednički.
Ponosni smo što imamo jedinstven Sindikat, jer mi smo mala država. Postoji jedno pitanje koje se uporno pokušava riješiti, pa smatram da smo na pragu rješavanja istog, a to je potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Sindikat je sve uradio na njegovoj implementaciji, a MUP i Uprava policije ga podržali. Predlog teksta GKU se nalazi na stolu ministra finansija u Vladi Crne Gore i čeka njegovo odobrenje kako bi se napokon pristupilo njegovom potpisivanju.

Predsjednik CESP-a Andreas Simeou se zahvalio prisutnima što su izdvojili vrijeme za današnji sastanak i zahvalan je što postoji konstruktivan dijalog između Vlade Crne Gore i Sindikata Uprave policije. Ističe da se problemi jedino rješavaju putem dijaloga, a ne jednostranim odlukama. CESP, kao policijska organizacija, upravo nastupa u državama gdje nema socijalnog dijaloga i gdje se odluke donose na jednostran način.
Naš posao je da štitimo ljudska prava, poboljšamo uslove policijskih službenika u zemljama članica CESP-a.
Shvatili smo da je jedan od najvećih problema policije Crne Gore potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora koji još nije donešen jedino u Crnoj Gori od svih članica CESP-a. U oktobru mjesecu tekuće godine u Albaniji je naredni sastanak Izvršnog komiteta CESP-a pa se nada da će do tada dobiti vijesti od predsjednika Sindikata g-dina Šuškavčevića da je GKU napokon potpisan.
Ističe da je policija jedna veoma važna institucija u društvu, kada se uporedi sa državnom službom, čak i kada se uporedi i sa vojskom. Ako se o policiji ne vodi dovoljno brige u ekonomskom smislu, kada su u pitanju zarade, oprema, uniforma i slično, onda niko ne može biti zadovoljan. Da bi građanin bio zadovoljan i osjećao se bezbjedno, policija treba da bude u mogućnosti da se bavi tim pitanjima na efikasan način. Ekonomski razvoj jedne zemlje znatno zavisi od statusa policije u toj zemlji. Posjećujući razne zemlje gdje policijski službenici funkcionišu besprekorno i bezbjednost zemlje je na visokom nivou i cijeli sistem fukcioniše dobro. Tako da je to jedna situacija gdje ishod mora da bude pozitivan, gdje Sindikat saradjuje sa policijom, a policija sarađuje sa Vladom. Imajući u vidu iskustvo u CESP-u iskazao je spremnost da Sindikatu pruže bezrezervnu pomoć, kao i da na svaki poziv ministra, direktora ili državnog sekretara daju određene savjete po pitanju radnih prava. Na kraju ističe da je veoma važno da se što hitnije potpiše Granski kolektivni ugovor i na taj način omoguće lakše rješavanje svih budućih problema i pregovora između Sindikata i Poslodavca.

Predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević je pozdravio prisutne i zahvalio se na organizaciji sastanka sa delegacijom CESP-a. Posebno se zahvalio predsjedniku CESP-a što je našao vremena da lično posjeti Crnu Goru i pored svih obaveza koje ima na toj poziciji. Sa CESP-om naš Sindikat je u redovnoj komunikaciju putem elektronske pošte kada god su problemi u nekoj od članica ove organizacije. Kada su dešavanja, kao što su protesti, kompletan menadžment CESP-a se upozna sa tim događajem, zajednički nastupa i pruža punu podršku toj članici, što ga na taj način čini jedinsvenim. Što se tiče Crne Gor, do sada policija nije štrajkovali jer nijesu postojale prilike za štrajkom, i naše želje su da do toga i ne dođe. Ipak to ne znači da ako bude potrebe, Sindikat će se organizovati i pristupiti tom vidu borbe za ostvarivanja prava naših članova. Saradnja Sindikata i menadžmenta Uprave policije je na veoma visokom nivou i svi problem se rješavaju u hodu.
Naš najveći problem koji nikako da riješimo jeste potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora. Od strane MUP-a nemamo prepreke jer su isti dali pozitivno mišljenje u vezi predloga teksta GKU, ali imamo problem kod ostalih ministarstava za nastavak daljeg usaglašavanja među kojima prednjači Ministarstvo finansija. Iskoristio bih ovaj sastanak i zatražio od MUP-a da on bude jedna velika inicijativa za pronalaženje i prevazilaženje problema u vezi potpisivanja GKU, koji će nesumnivo biti naš i njihov zajednički uspjeh, kao i uspjeh svih policijskih službenika koji to čekaju još od 2006 godine. Uspjeh ove posjete će biti ostvaren ako u oktobru mjesecu budem u prilici da obavijestim članice CESP-a da je GKU konačno potpisan.

Prisutne je pozdravila i Sonja Radonjić, pravni zastupnik i predsjednica Statutarnog odbora Sindikata Uprave policije. U svojem obraćanju ističe da trenutno obavlja funkciju pomoćnika ministra MUP-a što joj ne predstavlja problem u pogledu rada u Sindikatu. Bez problema na svim sastancima sa ministrom zastupa interese Sindikata, što joj čini zadovoljstvo. Dolaskom na mjesto rukovodioca Službe za ljudske resurse, ministar se saglasio da ona nastavi rad u Sindikatu. Upravo joj ta pozicija daje mogućnost da prati odnos poslodavca sa sindikatom, rad policijskih službenika, njihov položaj napredovanje i probleme. Ističe da je veoma važno kolektivno pregovaranje i Granski kolektivni ugovor i smatra da Sindikat treba da dijeli tu odgovornost sa poslodavcem jer se njime poslodavcu omogućuje lakši i komotniji princip u saradnji sa policijskim službenicima. Granski kolektivni ugovor je pripreman duži vremenski period i smatra da je urađen veoma dobro. Optimista je da će se po tom pitanju do oktobra ove godine napraviti napredak i doći do usvajanja istog. Na kraju ističe da bez obzira na poziciju u MUP-u, i dalje će se zastupati interese Sindikata.

Sagovornici su se na kraju složili da je pitanje GKU prioritetno pitanje, pa je neophodno da se po istom radi mnogo više kako bi se što prije isti potpisao, što bi imalo veoma pozitivne reakcije na sastanku Izvršnog komiteta CESP-a u oktobru ove godine. Konstatovano je da je saradnja Sindikata i Ministarstva unutrašnjih poslova na visokom nivou i da se ona treba pojačati u narednom period i na taj način pokaže veća briga za ljude koji rade veoma častan i odgovoran posao, služeći svojim građanima i državi Crnoj Gori.


Sindikat Uprave policije

jun 14 2017

Poštovani clanovi,

Obavještavamo Vas da je Sindikat Uprave policije, za svoje članove i članove njihovih porodica sklopio Ugovore po povoljnim uslovima (otplata na više mjesečnih rata) za ljetovanje preko sljedećih hotelsko turističkih preduzeća: "Montenegro" Čanj, "Zlatni bor“ Žabljak, „Ulcinjska rivijera“, Hotel „Adrija“ Šušanj i Čanj, Specijalna bolnica "Merkur" Vrnjačka Banja.

Zainteresovani članovi za korišćenje usluga u gore navedenim hotelskim preduzećima u predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni će sami direktno preko telefonskih brojeva, datim u okviru ponuda vršiti rezervacije i ukoliko bude potrebno potvrdu rezervacije, a samim tim će biti u obavezi da prije početka korišcenja usluga na recepciji hotela dostave Potvrdu ovjerenu od strane Sindikata Uprave policije, kao dokaz o članstvu i kreditnoj sposobnosti.

Za ovaj način rezervacije opredijelili smo se u cilju skraćivanja procesa rezervacije i davanja mogućnosti da u neposrednom kontaktu svaki član bude u mogućnosti da odabere za sebe najpovoljniji aranžman.

 

HOTEL MONTENEGRO ČANJ

MNE Canj

Neposredno uz obalu, na samo 50m od mora, nalazi se hotel "Montenegro". Kapaciteta je preko 500 ležajeva. Svaka soba ima svoje kupatilo,terasu, klimu, frižider, tv i internt. Hotel raspolaže sopstvenom plažom koja se prostire na 1300 m2. Za svoje goste, hotel nudi komplete - dvije ležaljke i suncobran po cijeni od 3 eura dnevno. U hotelu je ljekar dostupan 24 časa.
PUN PANSION (švedski sto sva tri obroka)
Termini:
10.06.-19.06   19.06.-28.06.   28.06.-07.07.   07.07-16.07.   16.07.-25-07.   25.07-03.08.   03.08.-12.08.   12.08-21.08.   21.08.-30.08.
Odrasli 23 eura           Osnovci 15 eura     Djeca do 3 godine gratis
U podsezoni 30.08.- 01.10.     Odrasli 18 eura
Plaćanje se vrši u mjesečnim ratama do decembra 2017. godine
 
Hotel Montenegro - Čanj
Tel. 00382 30 377 050
       00382 69 030 991
e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 
HOTEL ZLATNI BOR ŽABLJAK
 
Hotel Zlatni bor
 
Ponuda za boravak u hotelu "Zlatni bor" je:
Na bazi punog pansiona 26 eura + 1,30 eura taksa na dan. Za djecu do 12 godina 16 eura na dan. Cijene su na bazi sedmodnevnog boravka i po mogućnosti smjene da budu četvrtkom. U jednokrevetnim sobama cijena je skuplja 30%.
 
Hotel Zlatni bor Žabljak
Tel: 00382 52 361 535
      00382 69 052 635
 
HOTELI ULCINJSKA RIVIJERA
 
ulcinjska rivijera
 
Alotmanski cjenovnik za sezonu 2017.

 

             HOTELI

10.06.16.09.

11.06.-05-07.

21.08.-15.09.

06.07.-20.08.
Olimpic 22 27 31
Bellevue 20 24 28
Ada Bojana L 24 30 35
Ada Bojana A i B 22 27 31
Cijene su date u eurima na bazi polupansiona dnevno po osobi.
U hotelu Olimpic i na Adi Bojani doručak i večera - švedski sto
U hotelu Bellevue doručak - švedski sto, večera - po izboru.

 

Popusti:
- Za djecu do 2 godine starosti boravak je gratis.
- Djeca do 10 godina starosti uživaju 30% popusta u posebnom ležaju, dok u ležaju
roditelja imaju 50% popusta.
- Popust za treći ležaj iznosi 20%.

Doplate:
- Boravišna taksa i osiguranje 1 euro po osobi dnevno, a djeca do 12 godina plaćaju dnevno osiguranje 0,50 euro bez boravišne takse.
- Minimum korišćenja pansiona je tri dana, ispod tri dana cijena se uvećava za 20%.
- Doplata za puni pansion je 20 %.
- Doplata za 1/1 sobu je 30% (na Adi Bojani L doplata je 60%).

HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj
Tel. 00382 (0)30 455 059 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
HOTEL ADRIA ČANJ I ŠUŠANJ
 
hoteli adria
 
HOTEL “ADRIA” - ŠUŠANJ
“ADRIA” 2 – ČANJ

LETO 2017 INDIVIDUALNE CENE
Š U Š A NJ
Šušanj je lociran na obali Jadrana između Sutomora i Bara. Šljunkovitu plažu dugu 2 km obogaćuje borova šuma kao i divno šetalište koje povezuje Šušanj sa Barom. Zahvaljujući borovoj šumi plaža je u svako doba dana idealno mesto za odmor, i predivno mesto za večernje šetnje kraj mora.
Ukrštanje mediteranske i kontinentalne klime, morski vazduh i borova šuma pogodni su u lečenju reumatskih i bolesti disajnih organa.
Sa Šušanjske plaže često polaze brodići do Sutomora, Kraljičine plaže, Petrovca, Sv. Stefana i Budve.
Hotel „ADRIA“ se nalazi u mirnom delu Šušnja, udaljen od plaže 400m. Smeštaj je u sobama 1/2, 1/3, 1/4 prve kategorije po međunarodnim standardima hotela sa 2*- svaka soba ima kupatilo, terasu, TV , frižider, klimu , WiFi.
U sklopu hotela je parking kao i restoran sa velikom letnjom baštom prekrivenom vinovom lozom i kivijem.

Termin
Tip sobe Usluga 01.06.- 21.06.
09.09.- 30.09. 21.06. - 01.07.
30.08. - 09.09. 01.07.- 11.07.
20.08.- 30.08. 11.07.- 20.08.
1/2 -soba PP 14.50 19.50 23.00 26.00
1/3, 1/4-soba PP 14.50 18.00 19.50 23.50
                                                                                                  ČANJ
Atraktivno turističko mesto Čanj nalazi se između Petrovca i Sutomora. Ima šljunkovitu zlatastu plažu a u neposrednoj blizini se nalazi i Kraljičina plaža.
ADRIA II se nalazi u mirnom delu Čanja na 80m od plaže, tako da omogućuje mir i tišinu turistima. Moderno opremljene sobe (1/2, 1/3,1/4 ) pružaju potpuni konfor i udobnost turista, poseduju sopstveno kupatilo, terasu, TV (satelitski.program), frižider, klimu , WiFi , a većina ima pogled ka moru. Obezbeđen parking prostor uz sami objekat. U sklopu objekta je i recepciju koja pruža sve potrebne informacije kao i prostrani restoran sa letnjom baštom u kojoj turisti mogu dobiti kvalitetne i sveže obroke domaće hrane od uvek nasmejanog i ljubaznog osoblja.
 
Termin
Tip sobe Usluga 01.06.- 21.06.
09.09.- 30.09. 21.06. - 01.07.
30.08. - 09.09. 01.07.- 11.07.
20.08.- 30.08. 11.07.- 20.08.
1/2 -soba PP- SVEDSKI STO 15.50 21.00 24.00 27.00
1/3, 1/4-soba PP-SVEDSKI STO 15.50 19.00 20.50 24.50
Za goste hotela Adria u Susnju obezbedjen je turisticki bus kabriolet, koji vozi na 15 min do Susanjske plaze I nazad, kao I do pjeskovite “Crvene plaze”.Organizovan je prevoz od hotela do grada u vecernjim satima (vecernji izlazsci) .

-PA-pun pansion (noćenje, 3 obroka)
-PP-polu pansion (noćenje, dorucak/vecera)
- Ishrana u Canju - na bazi svedskog stola (dorucak/vecera) – mogucnost doplate rucka
( 1 jelo u ponudi )
- Ishrana u Susnju - na bazi svedskog stola (dorucak/vecera) – mogucnost doplate rucka
( 1 jelo u ponudi ) – ne postoji mogucnost menjanja obroka za uslugu PP ..

- Cene su izrazene u eurima, po osobi i danu
- Smene počinju: za PA ručkom, završavaju doručkom, za PP-počinju večerom, završavaju doručkom
- Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu-plaćaju se na recepciji dnevno po osobi:
deca do 12.g- 0.50e, od 12-18.g -1.00e, odrasli 1.50e.
- Ulazak u sobe od 12.00h a napuštanje sobe do 9.00h zadnjeg dana
- POPUSTI :
- deca do 2 god. imaju besplatan boravak (bez ležaja i hrane).
-deca 2-10 god. na zajedničkom ležaju plaćaju po 50% od cene
-deca 2-12 god. na posebnom ležaju plaćaju po 70% od cene
-dete do 12 god. sa jednom odraslom osobom u sobi 1/2 plaća 80% od cene
-Koriscenje AC nije uracunato u cenu,I placa se na recepciji 2.00 eura po sobi I danu.
-Doplata za PA na recepciji hotela je 4.00 eura po osobi i danu.
-Objekti (u Šušnju i u Čanju) poseduju sopstvene rezervoare tako da grantujemo stalnu prisutnost vode
-Plaćanje aranžmana: po dogovoru
-Transfer- sa magistrale do hotela možemo obezbediti uz prethodni dogovor sa strankom

INFORMACIJE I REZERVACIJE:
tel/fax: +382(0)30/ 350-340
350-343
mob: +382(0)68/ 446 029
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
skype: hotel.adria.bar
 
SPECIJALNA BOLNICA MERKUR VRNJAČKA BANJA
 
merkur1
 

merkur2

Uskoro će bit objavljene pojedinosti za SB "Merkur" Vrnjačka Banja

Sindikat Uprave policije.