maj 07 2016

Dragi članovi, obavještavamo vas da je hotel Mediteran pripremio specijalnu ponudu za predstojeće vikende: 13-15.05. i 20-22.05. Paket obuhvata trodnevni aranžman, odnosno dva noćenja na bazi polu pansiona po promotivnoj cijeni od 152,00 eura za dvije osobe. Ponudu možete pogledati u prilogu, a za više informacija obratite se osoblju hotela.

vikend ponuda Hotel Mediteran

 

Sindikat Uprave policije

 

apr 28 2016

Shodno zaključku sa sjednice Glavnog odbora održane dana 25.05.2015 godine, svim policijskim službenicima koji su ostvarili pra­vo odlaska u pen­zi­ju u period od 15.01. do 01.05.2015. godine, a koji nisu koristili sredstva od Stambenog fonda, izvršiće se uplata novčane pomoći u visini uloženih sredstava u Stambeni fond za period od novembra 2006. godine do dana odlaska u penziju.

Uplata novčanih sredstava će početi nakon potpisivanja Sporazuma između Sindikata Uprave policije i penzionisanog službenika.
Pomenuti sporazumi će biti dostavljeni sindikalnom predstavniku tako da će se sa potpisivanjem početi od 04.05.2016.godine u organizaciji u kojoj je penzioner pripadao dok je bio aktivan.

Odluka za penzionere

 

Sindikat Uprave policije

apr 13 2016

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević uputio je Zahtjev za hitno postupanje, radi usvajanja Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika rukovodiocu Ministarstva unutrašnjih poslova Dušku Markoviću, koji u cjelosti prenosimo.

Obavjestenje u vezi Uredbe o zaradi page 001

Obavjestenje u vezi Uredbe o zaradi page 002

 

 

Sindikat Uprave policije

mar 28 2016

Po nalogu potpresjednika Vlade i rukovodioca rada MUP-a, g-dina Duška Markovića, dana 03.03.2016. godine formirana je Radna grupa čiji zadatak je bio da pripremi tekst Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika.

Pohvalna je činjenica da je Sindikat Uprave policije učestvovao u radu radne grupe i pri tome prepoznat kao ravnopravan partner.

Radna grupa, kojom je predsjedavao doc.dr. Miloš Vukčević, generalni direktor u MUP-u a u čijem radu su učestvovali Nikola Janjušević, pomoćnik direktora UP za SPON, Predrag Ašanin, pomoćnik direktora UP za SOLO, Milovan Pavićević, pomoćnik direktora UP za SKP, Vesko Damjanović pomoćnik direktora UP za SGP, Mladen Šuškavčević, predsjednik SUP-a, Petar Krstajić, šef kabineta direktora UP, Jovica Rečević, načelnik CB Podgorica, Zoran Asanović, načelnik Službe za pravne, kadrovske i finansijske poslove MUP-a, Dragana Đurišić, načelnica u MUP-u i drugi saradnici, je imala niz sastanaka na kojima se pokušavalo naći najbolje rješenje i predlog za pomenutu uredbu.

Zavisno od nivoa kvalifikacija obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđene su sledeće grupe poslova:

  • Grupa poslova I (glavni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski inspektor I klase, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik);
  • Grupa poslova II (samostalni policijski inspektor, samostalni policijski savjetnik, policijski inspektor I klase, policijski savjetnik, policijski inspektor i mlađi policijski inspektor);
  • Grupa poslova III (stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik i policijski narednik) i
  • Grupa poslova IV (stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac).


Na pomenutim sastancima najviše diskusija vođeno je u pravcu raspodjele novčanih sredstava iznosu od 1.200.000 eura ( bruto iznos) a koja su budžetom planirana za uvećanje zarada zaposlenih.

Cijeneći značaj poslova koje obavljaju policijski službenici, na zadnjem sastanku radne grupe usvojena su dva prijedloga za raspodjelu ovih sredstava.
Prvi prijedlog bio je baziran na složenosti, težini i odgovornost određenih poslova u kome su kategorisane tri grupe za koje se smatralo opravdanim da im se zarade uvećaju za 5, 10 i 15% preko povećanja precizirano novim Zakonom o zaradama. Nesumljivo iskrena namjera članova radne grupe bila je da se prepoznaju određene grupe poslova kojima su uslovi rade u znatnoj mjeri teži od svakodnevnih policijskih poslova, pa se iz tog razloga smatralo da ih treba nagraditi za takav njihov rad.

Drugi prijedlog za raspodjelu ovih sredstava je bio prijedlog Sindikata Uprave policije da se svim službenicima Uprave policije ova sredstav raspodijele linearno, na ravne časti. Kako je obaveza sindikata da štiti prava zaposlenih, članovi GO SUP-a su na sjednici održanoj 08.03.2016. godine usvojili zaključak da povećanje zarada mora biti linearno za sve policijske službenike i da se traži dodatno povećanje mimo povećanja preciziran novom Zakonu o zaradama za još 5 % zbog njihovog veoma lošeg materijalnog položaja.

Dana 20.03.2016. godine u sali MUP-a upriličen je sastanak kojim je rukovodio potpredsjednik Vlade g-din Duško Marković a kojem je, pored članova radne grupe, prisustvovao i direktor UP g-din Slavko Stojanović. Sastanak je organizovan u cilju usvajanja gore pomenute uredbe, a sve u prilog što hitnijeg uvećanja zarada.
Uvažavajući trenutni materijalni status policijskog službenika i cijeneći njegove svakodnevne radne obaveze, jednoglasno je prihvaćen stav Sindikata i odlučeno da se zarada zaposlenima u Upravi policije uveća svima jednako.
Ovakvo povećanje zarade znači da će plata policijskom službeniku biti uvećana za 11 % u bruto iznosu. Ovo povećanje će biti definisano uvećanjem osnovnog koeficijenta. Izradom novih koeficijenata, predviđeno je da korektivna varijabila i 30 % uvećanja za otežane uslove rada uđu u osnovnu zaradu što do sada nije bio slučaj. Ovakav obračun će imati za rezultat bolji obračun prilikom odlaska u penziju, a aktivnom službeniku koji ostvaruje pravo na noćne, prekovremene i praznične sate, uvećanje ovih satiće biti blizu 45 %.

Shodno navedenom, zarada za mart mjesec će se obračunati u dva dijela i to prvi dio do 16 marta (po ranijem obračunu), a od 16 do 31 marta po novom obračunu preciziranom novim Zakonom o zaradama.
Informacija koliko će povećanje na zaradu biti ovog mjeseca ne može se sa sigurnošću dati, ali je očekivati da povećanje bude 5-7 %. Uvećanje koje će uslijediti shodno novom zakonu i obračunu će se regulisati obračunom zarada u aprilu.

     

                                                                                                                                                                              Predsjednik,
                                                                                                                                                                       Mladen Šuškavčević

mar 26 2016


U Podgorici je dana 08.03,2016. godine, sa pocetkom u 11,00 casova održana VII sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije, kojom je predsjedavao Mladen Šuškavcevic.

Na sjednici se najviše raspravljalo oko aktuelne stambene problematike. Najviše rijeci bilo je oko stambene problematike u Tivtu i Budvi, kao i predloga novog Pravilnika o rješavanju stambenih potreba clanova Sindikata.foto2Pitanje rješavanja stambenih potreba zaposlenih u Tivtu ( OB Tivat i SGP Tivat) zapocet je prije godinu dana. Nakon višemjesecnih pregovara sa nadležnima iz Opštine Tivat, na raspolaganju nam je dato 19 stambenih jedinic

a za raspodjelu. Kako su zaiteresovani clanovi Sindikata morali potrebnu dokumentaciju dostaviti na Oglas koji je raspisala Opština Tivat, radi odredivanja pripadajuce kvote stanova, sve to je radeno u periodu dok je važila Odluka o zabrani odliva novcanih sredstava sa racuna Stambneog fonda.

Glavni odbor na pomenutoj sjednici je razmotrio kompletnu situaciju i vecinom glasova donio Odluku o raspisivanju Oglasa o raspodjeli stambenih jedinica uz uslov da umanjenje cijene koštanja m2 stana bude 15 % zbog trenutno loše finansijke situacije. Istu možete vidjeti u datom prilogu.

Odluka Tivat

Takode, donijete je odluka da se pozitivno riješe zahtjevi kolega koji su potpisali ugovor sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju i obezbijedili stambenu jedinicu (to pravo se moglo koristiti po, do sada, važecem stambenon pravilniku) uz uslov da umanjenje cijene koštanja m2 stana bude 15 % .

Vezano za stambenu problematiku u Budvi i rješavanje pitanja izgradnje stambenog objekta, evidentno je da su kolege dovedeni u zabludu urucivanjem rješenja prije pocetka izgradnje objekta. Naime, ovaj projekat u Budvi zapocet je 2006. godine i do sada se nije krenulo sa izgradnjom. Ipak se pronašlo rješenje za ovaj problem i to na nacin što ce NLB banka podržati projekat izgradnje uz garancije koje su dali Sindikat Uprave policije i Menadžment Uprave policije. Vezano za garancije Sindikata, na pomenutoj sjednici usvojen je Zakljucak da se NLB banci daju garancije u iznosu od 550.000 eura, a da se nacin otplate definiše sporazumno. Nacin otplate nikako ne smije dovesti u pitanje dalji rad i funkcionisanje ovog Sindikata, kao i rješavanje planiranih projekata u Podgorici, Herceg Novom, Žabljaku, Pljevljima, Cetinju i Ulcinju.

Obzirom da je Vlada Crne Gore podržala “Projekat "1000 +" i da je podnošenje zahtjeva za aplikaciju za kredit kod poslovnih banaka u toku, obavještavamo kolege koji budu ostvarili pravo na kupovinu stana, da ce Glavni odbor zauzeti stav vezano za ucešca Sindikata u rješavanju njihovih stambenih pitanja nakon dobijanja svih potrebnih saglasnosti. Ovo je narocito bitno jer se ne zna koliko kolega ce moci ostvariti ovo pravo i kolike su mogucnosti ovog Sindikata za finansijsku podršku, od cega ce i zavisiti naš krajni stav.

Evidentan problem u predhodnom periodu rada ovog Sindikata bio je rješavanje stambenih potreba dodjelom kreditih sredstava. U periodu od godinu dana pristigao je ogroman broj zahtjeva za dodjelu kredita a što nije bilo moguce realizovati zbog finansijske situacije i stava da ce se dodjela kredita vršiti shodno javno raspisanom oglasu o raspodjeli. Kako je ova potreba veoma izražena u posljednje vrijeme, jedan od zakljucaka sa satanka je bio da se, nakon finansijske konsolidacije, ovaj Sindikat zaduži za novcana sredstva koja bi se rasporedila po sindikalnim organizacijama gdje se skoro nije vršila stambena ili kreditna raspodjela. Vezano za pomenuto, plan raspodjele kreditnih sredstava bio bi septembar i oktobar ove godine. 

Takode jedan od zakljucaka bio je da se nakon izlaska iz kreditnog zaduženja (zadnja rata kredita je u aprilu ove godine) krene u isplatu pomoci službenicima koji su se penzionisali 2015 godine a nisu koristili sredstva od stambenog fonda ovog Sindikata ( iznos oko 230.000 eura).

Nakon dugotrajnih rasprava u koje su se ukljucivali skoro svi prisutni na sjednici, usvojen je novi Pravilnik o rješavanju stambenih potreba clanova Sindikata Uprave policije. Isti možete preuzeti OVDJE.


Na pomenutoj sjednici je usvojen zakljucak da se na adresu poslodavca pošalje urgencija za pocetak pregovora za izradu Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) što je i ucinjeno. Kao rezultat urgencije, od strane Poslodavca dobijena je saglasnost za pocetak pregovora izrade teksta PKU do kraja ovog mjeseca.


GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE POLICIJE

feb 28 2016
Poštovani članovi Sindikata
HotelmediteranphotoObavještavamo Vas da je hotel Mediteran u susret prvomajskim
i uskršnjim praznicima pripremio specijalnu ponudu. U cijeni
je uključen i svečani ručak, bogata i raznovrsna trpeza
koja odgovara svačijem ukusu.

Na raspolaganju je besplatno korišćenje sauna (finska, ruska,
infra crvena i parno kupatilo), a takođe imamo i 50 % popusta
na sve tretmane i masaže iz ponude Wellness & Spa Centra.

 

Za sve dodatne informacije HOTEL MEDITERAN.

 

HotelMediteranponuda

 

Sindikat Uprave policije

feb 24 2016

Poštovani članovi,

Turistička agencija Millenium, sa kojom imamo sklopljen Ugovor o saradnji za pružanje usluga sa mogućnošću otplate od tri do šest mjesečnih rata, dostavili su ponudu za nas.
ARANZMANIMILENIUM

 

Za detaljnije informacije možete se možete se obratiti sindikalnim predstavnicima ili turističkoj agenciji Millenium.

Sindukat Uprave policije

 

 

feb 09 2016
Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević sastao se u Podgorici 04. februara 2016. godine sa predstavnikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandrom Sašom Zekovićem, Ivanom Mihajlović - pravnom savjetnicom u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore i Tatjanom Vukosavović - šeficom kabineta generalnog sekretara Saveza Sindikata Crne Gore.
 
Na sastanku je Savjet upoznat o saradnji reprezentativnih sindikata sa Upravom policije, gdje nisu registrovane primjedbe kod nijednog sindikata, u vezi sa primjenom ovlašćenja prilikom protesta, štrajkova i sindikalnih šetnji. U tom dijelu je istaknut profesionalan i pohvalan odnos Uprave policije. 
Konstatovano je da se mora osnažiti nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova prema sektoru privatnog obezbjeđenja.  
 
Ivana Mihajlović je istakla da u predhodnom periodu  komunikacija sa kriminalističkom policijom nije bila adekvatna i da je ovaj sindikat ostao uskraćen za informaciju o preduzetim radnjama povodom njihovih prijava u vezi privrednog kriminala. Takođe ona je govorila o iskustvu Unije slobodnih sindikata pri pokušaju osnivanja nezavisnog sidnikata unutar policije kada su određeni policijski službenici trpjeli brojne pritiske.
 
Sindikat Uprave policije ulaže značajne napore kako bi postao snažniji i vidljiviji. Predsjednik Mladen Šuškavčević je istakao da u predhodnom periodu sindikalna svijest u policiji nije bila dovoljno razvijena, na šta mi sada dajemo punu pažnju. Pohvalio je odnos i saradnju sa poslodavcem. Razgovarano je i  o problemu bivših službenika Uprave policije koji su iskoristili zakonske izmjene za odlazak u penziju, a isti su održali i najavili nove proteste. Prisutni su obaviješteni da je informisanost, o uslovima po kojima su sklopljeni odgovarajući sporazumi sa MUP, bila neblagovremena. Predsjednik je takođe najavio da će za više stotina bivših kolega, od aprila mjeseca ove godine, obezbijediti značajnu novčanu pomoć.
Na sastanku je dogovoren način kako da se unaprijedi dostupnost Savjeta za članstvo svih sindikata i promoviše obraćanje Savjetu zbog zaštite ljudskih prava.
 
Sindikat Uprave policije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dec 24 2015

Predsjednik Ju-Jitsu Saveza Crne Gore Ranko Vukotić je izrazio zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova i Sindikatu Uprave policije na pomoći i punom razumijevanju prilikom odsustvovanja Vukčević Dejana - osvajača medalje na prvenstvu Svijeta za seniore u ju-jitsu u Bangkoku i selektora reprezentacije Miloša Ašanina,  sa redovnih aktivnosti.

Dejan Vukčević, član Sindikata Uprave policije i pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice  je osvojio zlatnu medalju u teškoj kategoriji na Svjetskom prvenstvu u ju-jitsu u Bankoku, pobjedivši u finalu rivala iz Francuske.
Pismo zahvalnosti ju-jitsu Saveza Crne Gore u cjelosti.

Zahvalnica JU JUTSU Saveza CG

Sindikat Uprave policije