sep 16 2015

U cilju rješavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u Upravi policije - Ministarstvu unutrašnjih poslova, a u skladu sa članom 151 stav 1 i 2 a u vezi člana 150 stav 2 tačka 5 Zakona o radu, danas je predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću, u pisanoj formi, upućen prijedlog teksta Granskog kolektivnog ugovora.

Obzirom da Sindikat Uprave policije Crne Gore nema svoj Granski kolektivni ugovor, a na koji shodno Zakonu o radu ima pravo, zahtijevamo da se otpočne sa postupkom pregovaranja, jer usvajanje Ugovora je od izuzetne važnosti kako za članove našeg Sindikata, tako i za sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Potrebno je da se sa postupkom pregovaranja otpočne u najkraćem mogućem roku, tim prije što je postupak pregovaranja postepen, često veoma složen i traje duži vremenski period.

Sindikat Uprave policije

 

Tekst Granskog kolektivnog ugovora možete preuzeti na ovoj stranici.

sep 16 2015

PARNIČNI PREDMETI KOJI SU U RADU (AKTIVNI) KOD OSNOVNOG SUDA U PODGORICI, TUŽIOCI SU POLICIJSKI SLUŽBENICI, A TUŽENI JE SINDIKAT UPRAVE POLICIJE:

1. P 3664/2014 tužilac Draginja Radetić
2. P.4379/2014 tužilac Božović Miladin
3. P.4883/2014 tužilac Tomislav Mijović , Željko Babović, Dejan Ivanović, Zoran Srdanović, Bogić Jevrić, Saša Rakočević, Žarko  Mirković.
4. P.4256/2014 tužioci Radulović Zoran, Rečević Jovica, Rabrenović Radoje, Ilić Mirjana, Lakić Dragoljub, Kovačević Milan, Brajušković  Slavko, Vujović Miodrag, Spalević Rada, Dabović Milivoje, Đaletić Milivoje, Janjušević Ilija, Nikolić Ljiljana, Jokić Goran, Gorović Dragan,  Strugar Radmilo, Asanović Darko, Dedić Rajko, Cupara Željko, Muratović Esad, , Rujović Zeno, Vojinović Svetozar, Hodžić Ismet,  Osmanagić Senad, Tadić Nada, Bajčeta Zoran, Bašanović Žarko, Dakić Darinka, Perović Mijomir, Glavatović Igor, Dedić Rajko, Cupara  Željko, Muratović Esad, Gajović Dragoslav, Hodžić Ismet, Gogić Ljiljana, Vukoslavović Zdravko, Mijović Žarko, Milović Radmila,  Tomašević Olga, Nikolić Koviljka, Vlahović Janko, Cerović Mitar, Goranović Mira, Bulatović Radmila, Baćović Baćo, Đoković Bedrija,  Pajović Radovan, Asanović Esad i Radović Vladan.
5. P.4201/2014 tužioci Ljiljana Nikolić, Pejović Goran, Čekić Esad, Bošković Dmitar, Osmanagić Senad, perović Dragan, Brajušković        Slavko, Ražnatović Nebojša, Asanović Darko, Rujović Zeno, Gorović Dragan, Vojinović Svetozar, Đaleti Milivoje, Janjušević Ilija, Jokić  Goran i Strugar Radmilo.
6. P.4546/2014 tužioci Željko Babović, Zoran Srdanović i Mila Kažić
7. P.909/2015 tužilac Kurpejovič Jasmin
8. P.1368715 tužioci Džogović Šekib, Ademagić Anis, Dautović Esad, Murić Hamdo. Škrijelj Edin i Rifat Mujević
9. P.1567/2015 tužilac Miodrag Lutovac
10. P.910/2015 tužioci Čurović Željko i Bjelanović Branko
11. P.2462/2015 tužioci Radmila Milović, Milan Kovačević i Esad Muratović
12. P.5415/2014 tužilac Nada Pejović
13. P.6280/2014 tužilac Dragana Asanović
14. P.247/2015 tužilac Murić Fadil
15. P.2076/2015 tužilac Radmilo Strugar
16. P.2148/2014 tužilac Radomir Vučinić
17. P.5802/14 tužilac Keković Vučina
18. P.6074/14 tužilac Momir Savović
19. P.286/2015 tužioci Zoran Radulović, Rečević Jovica, Rabrenović Radoje, Ilić Mirjana, Lakić Dragoljub, Kovačević Milan, Vujović  Miodrag, Spalević Rada, Dabović Milivoje, Tadić Nada, Bajčeta Zoran, Bašanović Žarko, Dakić Darinka, Perović Mijomir, Glavatović  Igor, Dedić Rajko, Cupara Željko, Muratović Esad, Gajović Dragoslav, Hodžić Ismet, Gogić Ljiljana, Vukoslavović Zdravko, Mijović  Žarko, Milović Radmila, Tomašević Olga, Nikolić Koviljka, Vlahović Janko, Cerović Mitar, Goranović Mira, Bulatović Radmila, Baćović  Baćo, Đoković Bedrija, Pajović Radovan, Asanović Esad i Radović Vladan.
20. P.569/2014 tužioci Rabrenović Radoje, Brajušković Slavko, Đaletić Milivoje, Janjušević Ilija, Dabović Milivoje, Nikolić Ljiljana, Gorović  Dragan, Dakić Darinka, Strugar Radmilo, Perović Mijomir, Asanović Darko, Cupara Željko, Osmanagić Senad, Kažić Mila, Čekić Esad,  Bošković Dmitar, Goranović Mira, Pejović Goran, Pajović Radovan.
21. P.5830/14 tužioci Radulović Zoran, Jovica Rečević, Mirjana Ilić, Dragoljub Lakić, Milan Kovačević, Miodrag Vujović, Rada Spalević,  Nada Tadić, Zoran Bajčeta, Goran Jokić, Žarko Bašanović, Igor Glavatović, Rajko Dedić, Esad Muratović, Dragoslav Gajović, Zeno  Rujović, Svetozar Vojinović, Ismet Hodžić, Ljiljana Gogić, Zdravko Vukoslavović, Dragan Perović, Zdravko Mijović.
22. P.2347/2015 tužilac Dragana Asanović
23. P.1569/2015 tužilac Vojislav Šćekić
24. P.4539/2014 tužilac Slavko Jovanović
25. P.1599/2015 tužilac Perović Mijomir
26. P.1570/2015 tužilac Saša Osmajlić
27. P.5807/2014 tužilac Kujović Veselin
28. P.5745/2014 tužilac Savo Jovović
29. P.2594/2013 Strahimir Kljajić ( po žalbi)

PARNIČNI PREDMETI KOJI SU U RADU KOD OSNOVNOG SUDA U BIJELOM POLJU:

30.P.336/2014 tužioci Milićević Miroslav i Milorad Smolović
31. P. 379/14 tužioci Veselin Šećković i Željko Tomović
 Svi predmeti u radu uglavnom se odnose na stambenu problematiku, gdje se traže isplate, po nekoliko osnova, a manji dio predmeta  odnosi se na povraćaj članarine. Takođe, se može primijetiti da se više puta pojavljuje kao tužilac isti policijski službenik, koji traži  isplatu - naknadu, povodom stana koji je dobio. U svim predmetima tužioci su angažovali advokate i traže velike troškove postupka.

PARNIČNI PREDMETI U KOJIMA JE OKONČAN POSTUPAK, A KOJI JE RIJEŠEN U KORIST SINDIKATA:

1.P.1487/14 tužilac Braunović Zoran
2.P.1370/15 tužilac Đoko Džiknić idr.
3.P381/14 Nebojša Maslovarić
4.P. 51/14 Avram Joksimović
5. P.178/14 Brano Šišović
6.P.179/14 Šišović Danko
7.P.4780/14 Pešić Slavko
8.P.5502/14 Dragana Asanović
9.P.42072013 tužilac Svetozar Tošković
10.P.1786/14 Tripović Eduard
11.P.175/14 Rajko Savović
12.P.280/14 Zoran Marković
13. P.172/14 Vulanović Đorđije
14. P.1394/14 Milić Šestović
15. P.176/14 Milivoje Tomašević
16. P.174/14 Dragan Gojković
17.P.409/14 tužilac Kljajević Dejan uspio u sporu.
 Napomena: Dok je predsjednik Sindikata bio Marko Nikčević nekoliko predmeta su dati u rad advokatu Dušku Jovoviću, sa kojim je  zaključen ugovor. O ishodu tih predmeta i u kojoj su fazi i pored više urgencija nijesmo obaviješteni.
 Predmeti koji su kod njega u radu su:
1.P.5216/13 Dragan Rajović i dr,
2.P.5107/13 Veselin Đuković
3.P.4798/13 Željko Babović i dr.
4. P.5106/13 Babović Željko
 

Jasno je uočljivo da je u pitanju veliki broj predmeta, da se radi o veoma složenoj i obimnoj pravnoj problematici. Na svaku tužbu dat je pismeni odgovor u zakonskom roku.

Sindikat Uprave policije

sep 15 2015

Shodno članu 35 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, dana 09.09.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u sali SSCG, održana je V sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije.

Na pomenutoj sjednici, razmatrano je nekoliko veoma bitnih akata Sindikata Uprave policije (u daljem tekstu: Sindikat).

Ovom prilikom usvojen je Poslovnik o radu Glavnog odbora Sindikata.

Razmatran je i predlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora službenika MUP-a i Uprave policije koji je, uz nekoliko izmjena i dopuna usvojen.
Ovom prilikom izabrani su članovi pregovaračkog tima koji će zastupati ovaj Sindikat u pregovaračkom postipku sa poslodavcem.
Za članove pregovaračkog tima izabrani su Mladen Šuškavčević, predsjenik Sindikata; Sonja Radonjić, pravni zastupnik Sindikata i predsjednik Statutarnog odbora; Radmila Jakšić, diplomirani ekonomista; Predrag Jokić, diplomirani pravnik i član Statutarnog odbora i Aleksandar Mitrović, podpredsjednik Sindikata.

U nastavku sjednice usvojena su dva veoma bitna pravilnika kojima se bliže preciziraju finansiranje i finansijsko poslovanje Sindikata.
Ovom prilikom usvojen je Pravilnik o finansiranju materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata kao i Pravilnik o korišćenja sredstava članarine Sindikata.

Kao predstavnik našeg Sindikata u Socijalnom savjetu, u procesu pregovaranja Saveza sindikata Crne Gore i Vlade Crne Gore, izabran je Igor Rmandić, predsjednik Sindikalne organizacije Odjeljenja granične bezbjednosti Herceg Novi.

Zbog rasprava i postupka razmatranja navedenih akata, Pravilnik o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata nije stavljen na razmatranje. O istom će se razmatrati elektronskim putem kako bi se došlo do konačne verzije koju će usvajati članovi Glavnog odbora.

Na sjednici je dogovoreno da se, shodno članu 11 stav 3 Statuta Sindikata, članstvu dostave Pristupnice. Svaki član je u obavezi da kod svojeg sindikalnog predstavnika ispuni pomenutu pristupnicu sa ličnim podacima. Upisani podaci će biti precizno evidentirani u bazu podataka.

Sindikat Uprave policije

 

avg 12 2015


SUP logo     SINDIKAT UPRAVE POLICIJE
CRNA GORAUsljed učestalih napada na policijske službenike, Sindikat Uprave policije ponovo izražava zabrinutost za svoje članove i najooštrije osuđuje iste, jer na taj način se dovodi u pitanje profesionalan i častan rad policjskog službenika.

Najnoviji napad na život policijskog službenika koji je obavljao redovne zadatke ukazuje da, u postojećim zakonskim regulativima, ne postoji dovoljan stepen zaštite njegovog života.

Stoga, Sindikat Uprave policije apeluje i zahtijeva od Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda da konačno naprave odlučan korak i preduzmu sve mjere u cilju zaštite policijskog službenika u obavljanju policijskih poslova jer se napad na službenika policije mora smatrati napadom na državu.

Bez uticaja na konačan ishod u slučaju napada na policijskog službenika Vasilija Ćalasana kojeg je državljanin Bosne i Hercegovine pokušao da usmrti vozilom, tražimo da se počinilac najteže sankcioniše. Bez obzira što je Istražni sudija Višeg suda vinovniku ovog nemilog događaja odredio pritvor u trajanju od 30 dana, smatramo da učinjeno djelo i njegova neskrivena namjera u daljem postupku zaslužuju mnogo težu i drastičniju kaznenu mjeru. Njegova namjera da usmrti policijskog službenika je dovoljan dokaz da mu se sudi po hitnom postupku i najstožije kazni za učinjeno djelo.Ovo tim prije što je utvrđivanje odgovornosti vrlo složen postupak i zahtijeva dug period.

Zbog svega navedenog smatramo da u odnosu na učinioca ovog surovog djela ne mogu postojati bilo kakve olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne.

U predhodnim mjesecima desilo se niz napada na službenike policije prilikom obavljanja redovnih poslova. Ovo navodimo iz razloga što je na sličan način naš pokojni kolega Irfan Kujović izgubio svoj mladi život vršeći redovne policijske poslove, a što pokazuje koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan.

Tužilaštvo i sudstvo, prema napadačima, svojim stavovima i odmjeravanjem kazni moraju cijeloj javnosti jasno staviti do znanja da će policijskim službenicima pružiti punu zaštitu u slučajevima kada mu je ugrožen život i bezbjednost, a što nije bio slučaj do sada. U posljednje vrijeme nije poznato da je nekom izrečena gornja granica kazne za napad na policijskog službenika kome je obaveza da štiti državu i građane.
Ovim putem ih pozivamo da se, prilikom odmjeravanja kazne počiniocu, stave u situaciju u kojoj se tada nalazio policijski službenik.

Ono što ne možemo i ne smijemo da prihvatimo je to da službenici policije u obavljanju svojih profesionalnih zadataka budu nezaštićeni za nesebičan trud i požrtvovanost koju ispoljavaju u cilju zaštite kako građana tako i njihove imovine.

Sindikat Uprave policije najiskrenije moli građane da policijskom službeniku prilikom obavljanja njegovih službenih radnji ne odmažu, već da mu tom prilikom pomognu čime će pokazati svoju humanist i građansku odgovornost.

Sindikat Uprave policije

jul 31 2015

Članovi Statutarnog odbora uradili su radnu verziju Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije, na osnovu kojeg je potrebno dati primjedbe i sugestije, dostaviti predstavnicima Sindikalnih organizacija, kako bi se iste razmatrale prilikom izrade konačne verzije.

Pravilnik možete preuzeti na ovoj stranici u PDF - formatu

Sindikat Uprave policije

 

jul 24 2015

Tragična smrt našeg kolege Irfana Kujovića koji je sinoć izgubio svoj mladi život vršeći dužnost još jednom je, ovog puta na žalost najsurovije, pokazala koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan. Odgovornost i opasnost su ono što smo svi prihvatili danom stupanja na rad u policiji ali ono što ne možemo i ne smijemo da prihvatimo je to da službenici policije budu nezaštićeni od državnih organa u obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Čak i u slučajevima kada je napad na policajca značio i napad na najveću vrijednost svakog čovjeka – život.
Dani koji su pred nama pokazaće da li društvo u kojem živimo cijeni i poštuje nesebičan trud i požrtvovanost koju na poslu ispoljava svaki policijski službenik u cilju zaštite kako građana tako i njihove imovine.To će nam prije svih pokazati tužilaštvo vođenjem istrage o ovom slučaju a onda i sudstvo prilikom procesuiranja počinioca ovog teškog krivičnog djela. Iskreno vjerujemo da će vinovnik ovog zločina u najkraćem mogućem roku biti pronađen i izveden pred lice pravde. Takođe se, ne želeći ništa da prejudiciramo niti da vršimo pritisak na bilo koga, nadamo da će nadležni sud znati da odgovori postavljenom zadatku i ubicu našeg kolege, na osnovu Zakona, najoštrije kazni. Ono što posebno zaprepašćuje i ostavlja bez riječi svakog normalnog čovjeka je bezobzirnost i surovost sa kojom je ovo teško krivično djelo učinjeno. I zbog toga smatramo da u odnosu na učinioca ne mogu postojati bilo kakve olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne.
Ne želimo da vjerujemo da će se ponoviti neki prethodni slučajevi kada su napadači na policajce bili kažnjavani za prekršaj a ne za krivično djelo, dobijali minimalne kazne i vrlo brzo se opet nalazili na slobodi gdje su nastavljali sa svojim ranijim ponašanjem. Stoga pozivamo sve državne organe da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policijskih službenika jer se napad na policajca mora smatrati napadom na državu i prema tome mora biti najoštrije sankcionisan i tretiran.
Pozivamo medije da, koristeći svoj nesumnjivi uticaj u društvu, držeći pažnju na ovom slučaju i prateći njegovo rešavanje, pomognu da ovaj slučaj ne padne u zaborav a da počinilac dobije zasluženu kaznu.
Sindikat Uprave policije se najiskrenije zahvaljuje građanima koji su nesebično, pokazujući svoju odgovornost i humanost, pokušali da pomognu našem pokojnom kolegi.

Sindikat Uprave policije

jul 21 2015
jun 30 2015

U proteklom periodu jedan broj clanova Sindikata Uprave policije je podnio tužbe nadležnim sudovima za povracaj sredstava iz stambenog fonda. Kao radnicka organizacija kojoj je prevashodni cilj i smisao postojanja zaštita prava svojih clanova, osjecamo dužnost i obavezu da saopštimo sledece:

1. Glavni odbor Sindikata Uprave policije je na sjednici održanoj 25.05.2015 godine donio odluku da se svim službenicima koji su otišli u penziju nakon 15.01.2015 godine, a koji nisu koristili sredstva iz stambenog fonda, dodijeli novcanu pomoc, shodno clanstvu u istom. Trenutno se radi na sredivanju spiskova i utvrdivanju potrebnog iznosa nakon cega ce se odrediti model i dinamika isplate.
2. Svaki zahtjev za povracaj sredstava koja su uplacena kao clanarina u Sindikatu Uprave policije je neosnovan jer su to sredstva koja se uplacuju kako bi službenik imao status clana, a što donosi veliki broj benefita i razlicitih mogucnosti. Korišcenje povoljnosti koje donosi clanstvo u Sindikatu Uprave policije zavisi od svakog službenika pojedinacno i Sindikat na to ne može uticati.
3. Postupajuci po podnesenim tužbama za povracaj sredstava iz stambenog fonda Osnovni sud je odbio ove zahtjeve kao neosnovane a istu presudu je potvrdio i Viši sud u Podgorici. (presude P.br.178/14 i Gž.br.3534/14). Nakon ovih presuda i punomocnici drugih tužilaca su povukli tužbe podnesene po istom osnovu. (P.1370/15, 179/14, 1394/2014, itd.). Pomenute presude, svi zainteresovani mogu vidjeti na sajtu Osnovnog suda, Višeg suda, kao i licno uvidom u dokumentaciju Sindikata Uprave policije.
4. Sindikat Uprave policije ne spori nijednom clanu Sindikata pravo da pokrece sudske postupke i da svoja prava ostvaruje pred nadležnim organima, ali želi da ukaže na pravosnažne presude koje su odnosile na navedena utuženja, kako tužioci ne bi imali nepotrebne troškove, kod ovako izrecenih presuda.
5. Sindikat Uprave policije još jednom poziva svoje clanove da ne podliježu uticaju raznih “savjetnika” i kvazi pravnika koji ih upucuju da se išclane iz Sindikata, a zatim podnose tužbe protiv istog. Na taj nacin ce, a imajuci u vidu gore navedene presude i vec formiranu sudsku praksu, imati samo bespotrebne finansijske troškove i lažnu nadu koju im daju ovi “savjetnici”, zaogrnuti plaštom zaštitnika prava radnika.

Na osnovu svega gore navedenog Sindikat Uprave policije smatra da ovo nije pravi put za rešavanje zahtjeva svojih clanova vec poziva da se u konstruktivnom dijalogu nade rješenje koje je prihvatljivo za sve. Pokažimo da imamo i znanja i volje i odlucnosti da se zajedno izborimo sa problemima sa kojima se suocavamo. U tom cilju svi predsjednici Sindikalnih organizacija, clanovi organa i tijela kao i Sindikat Uprave policije u cjelini stoje apsolutno na raspolaganju svakom svom clanu.

Sindikat Uprave policije