mar 09 2015
Na trećoj sjednica Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore, održanoj 27.februara 2015.godine jednoglasno je donijeta Odluka o raspisivanju izbora u sindikalnim organizacijama gdje je istekao mandat sindikalnom predstavniku, t.j. predsjedniku sindikalne organizacije.
Na pomenutoj sjednici jednoglasno je usvojen Pravilnik o izborima u Sindikatu sa kojim je preciziran način i postupak izbora i imenovana  Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora.
Shodno Pravilniku o izborima, Centralna izborna komisija je u obavezi da  pripremi potrebnu dokumentaciju za sprovođenje izbora.
Predstavnici sindikalnih organizacija su dužni da dostave spisak predloženih kandidata za predsjednika sindikalne organizacije, kao i datum  održavanja izbora u svojoj sindikalnoj organizaciji, vodeći racuna da se  izbori u svim sindikalnim organizacijama moraju sprovesti najkasnije do 27.marta 2015.godine.
Pravilnikom o izborima, u sindikalnim organizacijama u kojima će se sprovoditi izbori formiraće se tročlana komisija koja će biti zadužena za sprovođenje izbora u okviru sindikalnih organizacija.
 
Shodno Odluci o izborima, sindikalne organizacije u kojim je potrebno sprovesti izbore za predsjednika su sljedeće:
 
Sindikalna organizacija (SO) Sektora za obezbjeđenja licnosti i objekata; SO Sektora policije opšte nadležnosti; SO Sektora kriminalisticke policije; SO Specijalne antiteroristicke jedinice; SO Sektora granične policije u sjedištu; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Berane; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevlja; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Nikšic; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Bijelo Polje; SO Odjeljenja granične bezbjednosti Bar; SO Odjeljenja granične pomorske policije; SO Odjeljenja bezbjednosti policije CB Podgorica; SO Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije CB Podgorica; SO Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad; SO Odjeljenja bezbjednosti Kolašin; SO Odjeljenja bezbjednosti Cetinje; SO Odjeljenja bezbjednosti Šavnik; SO Odjeljenja bezbjednosti Plužine; SO Centra bezbjednosti Herceg Novi; SO Odjeljenja bezbjednosti Kotor; SO Odjeljenja bezbjednosti Tivat; SO Centra bezbjednosti Pljevlja; SO Odjeljenja bezbjednosti Žabljak; SO Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac; SO Centra bezbjednosti Berane; SO Odjeljenja bezbjednosti Plav i SO Odjeljenja bezbjednosti Andrijevica.

Sindikat Uprave policije
mar 02 2015

Predsjednik Sindikata Uprave policije (SUP) Mladen Šuškavčević,  za  petak 27.02.2015. godine zakazao je petu sjednicu Glavnog odbora.  Sjednica je održana u prostorijama Sindikata u Zagoriču sa početkom u 12,00 časova.

Sjednici su prisustvovali: Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata Uprave policije; Duško Janjušević, predsjednik sindikalne organizacije Sektora kriminalističke policije; Ljiljana Vlahović predsjednik Sindikalne organizacije za logistiku; Dejan Živković, predsjednik sindikalne organizacije CB Podgorica; Slavko Milić, predsjednik sindikalne organizacije PJ Nikšić, Tomislav Jovanović predsjednik sindikalne organizacije CB Bijelo Polje; Zoran Bubanja, predsjednik sindikalne organizacije CB Budva; Veselin Ćetković, predsjednik sindikalne organizacije Specijalne antiterorističke jedinice; Milan Marković, predsjednik sindikalne organizacije CB Pljevlja; Baćo Baćović predstavnik Sindikalne organizacije Sektora policije opšte nadležnosti, Maliković Veljko, predsjednik sindikalne organizacije Posebne jedinice policije; Zoran Žarić predsjednik sindikalne podružnice Biroa za telekomunikacione i informacione sisteme; Željko Rondović, predsjednik sindikalne podružnice OB Mojkovac; Dragomir Bašović, predsjednik sindikalne podružnice OB Šavnik; Ćalasan Zoran, predsjednik sindikalne podružnice OB Ulcinj; Milovan Marjanović, predsjednik sindikalne podružnice OB Andrijevica; Stanko Jokanović, predsjednik sindikalne podružnice OB Plužine; Milan Peruničić, predsjednik sindikalne podružnice OB Tivat; Aleksandar Mitrović, predsjednik sindikalne podružnice OB Cetinje; Slavko Ljutić, predsjednik sindikalne podružnice OB Plav; Mursel Agović, predsjednik sindikalne podružnice OB Rožaje; Čarapić Borislav, OGB Podgorica; Radenko Simonović, predsjednik OGB Berane; Ratko Starovlah, predsjednik OGB Pljevlja; Igor Rmandić, predsjednik OGB Herceg Novi; Hodo Ljuković, predsjednik OGB Bar; Zlatko Roćenović, predsjednik OGB Nikšić; Dejan Janković, predsjednik OG pomorske policije; Nada Gogić sindikalna organizacija SOLO (po ovlašćenju D. Dedića) Saša Radonjić sindikalna organizacija SOLO; Predrag Jokić, sindikalna organizacija CB Podgorica, Čović Svetislav, predsjednik sindikalne podružnice OB Danilovgrad.

Izostanak opravdali: Janko Radosavović predsjednik sindikalne organizacije SGP u sjedištu, Mirko Peruničić predsjednik sindikalne organizacije OB Kotor; Slobodan Đokić, predsjednik sindikalne organizacije CB Herceg Novi; Dragan Medenica, predsjednik OGB Bijelo Polje; Željko Obadović predsjednik sindikalne organizacije CB Berane; Žarko Radulović, predsjednik sindikalne organizacije CB Bar; Radenko Obradović predsjednik sindikalne podružnice OB Žabljak; Saša Ćetković predstavnik sindikalne organizacije OB Kolašin.

Predsjedavajući otvara sjednicu i čita dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Informacija o trenutnim aktivnostima Sindikata Uprave policije;
3. Usvajanje Pravilnika o izborima i zakazivanje izbora po sindikalnim organizacijama;
4. Tekuća pitanja.

Rmandić predlaže da se u dnevni red uvrsti tačka gdje će se raspravljati i formirati novo predsjedništvo. Predlog jednoglasno usvojen.

Rondović je predložio takođe da se doda tačka dnevnog reda kako bi se raspravljalo o službenicima koji odlaze u penziju a nijesu ostvarili pravo na rješavanje stambenog pitanja. Predlog jednoglasno usvojen, da se o tome raspravlja pod tačkom tekuća pitanja.

Dnevni red usvojen uz prethodno navedene izmjene.

I tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

Predsjednik stavlja na glasanje predlog usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Predlog usvojen, uz par primjedbi koje će biti pismeno dostavljene i biće sastavni dio predmetnog zapisnika.

Predsjednik predlaže da kao zaključak prethodnog sastanka bude da svi zahtjevi za dodjelu novčane pomoći povodom liječenja, ubuduće budu proslijeđeni komisiji na mišljenje i odlučivanje, a da se na Glavnom odboru o tome neće odlučivati, bez po predlogu Komisije za dodjelu novčane pomoći. Predlog je usvojen.

II tačka dnevnog reda: Informacija o trenutnim aktivnostima Sindikata Uprave policije;

Predsjednik je pročitao odluku koja je donijeta na osnovu zaključka sa sjednice Glavnog odbora održane 19.11.2015.godine, o produženju mandata predstavnika sindikalnih organizacija gdje je istekao mandat sve do novih izbora u toj sindikalnoj organizaciji.
Zatim je pročitao odluku – zaključak Glavnog odbora o dodjeli novčanih sredstava sa računa Stambenog fonda, da zbog velikog zaduženja Sindikata kod Hipotekarne banke za izgradnju stambenih objekata u Herceg Novom i Bijelom Polju neće biti niti umanjenja cijene stambenih jedinica niti bilo kakvih pomoći iz Stambenog fonda sve do donošenja novog Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja članova Sindikata.

Tomo Jovanović prigovara jer se nesjeća da je takva odluka donešena.
Kolega Jovanović ističe da ima dva zahtjeva da pročita za rješavanje stambenog pitanja.
Predsjednik je odbio da se o tome odlučuje i čvrsto obećao da neće ništa potpisati do donošenja novog Pravilnika.

Milan Peruničić je istakao da će u Tivtu ubrzo početi da se gradi zgrada u kojoj bi trebalo da dio stambenih jedinica pripadne službenicima koji rade u toj opštini.

Predsjednik upoznaje prisutne da je održao sastanak u Mojkovcu, na tom sastanku je prisustvovao i kolega Medenica i Jovanović iz Bijelog Polja. Ističe da je na sastanku iznio mišljenje da bi trebalo po donošenju novog Pravilniika obezbijediti kreditna sredstva za članove sindikata u Mojkovcu i drugim opštinama u kojima nije bilo stambene raspodjele.
Dalje ističe da bi trebalo u novom Pravilniku da stoji stav da se službenicima koji odlaze u penziju izvrši povraćaj novčanih sredstava uloženih u stambeni fond Sindikata Uprave policije ukoliko službenik nije koristio sredstva iz ovog fonda.

Kolega Rondović ističe da pojedini članovi predsjedništva Sindikata Uprave policije šire priče kako je predsjednik na sastanku u Mojkovcu dolazio sa telohraniteljima i kako članovi Glavnog odbora imaju velika primanja, telefone, trinaestu platu itd, što naravno nije tako.

Ljiljana Vlahović ističe da za povraćaj novčanih sredstava je jako bitno voditi računa od kojeg datuma računati, tačnije od dana kada je registrovan Sindikat Uprave policije.

Kolega Mitrović ističe da je u saznanju da je 2006.godine kada je registrovan Sindikat Uprave policije, direktor Veljović sa računa stambenog fonda prenio određeni iznos na račun Sindikata. Predsjednik ističe da je taj iznos utrošen na projekte u Nikšiću, Beranama i Pljevljima a dio na raspodjelu stambenih kredita.

Predsjednik dalje upoznaje prisutne da su urađeni pečati za sve sindikalne organizacije i da je u tom dijelu dosta pomogao i kolega Maliković, koji ujedno i radi na izradi sajta Sindikata, pa ističe da će isti biti angažovan u radu Sindikata.

Kolega Rmandić je pozitivno ocijenio pomenuto i predložio da, ako će imenovani to raditi ubuduće, bude novčano i nagrađen. Predlog su prihvatili i ostali članovi.

Predsjednik ističe da je mandat dijelu članova Glavnog odbora istekao, a obzirom da novi Statut predviđa izbor novih, predlaže da isti obavljaju funkcije sve do sprovođenja izbora za predsjednika u sindikalnim organizacijama gdje je to neophodno.

Saša Radonjić traži da se Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata dozvoli da se izdijele u četiri sindikalne organizacije i da samostalno djeluju, shodno čl.20.st.2 Statuta, kao što je dozvoljeno i Sektoru granične policije.

Predsjednik ističe da je to sada nemoguće jer su odredbe Statuta definisale samo sindikalnu organizaciju Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata kao jedinstvenu.

Kolega Rmandić predlaže da predstavnici SO Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata zvanično upute dopis Statutarnom odboru koji će dati svoje mišljenje, a Glavni odbor na narednoj sjednici odlučiti o tome, jer je danas to novina i o tome se ne može odlučivati.

Predlog Rmandića je podržao i kolega Bubanja koji ističe da se treba uvažiti njihov problem ali da se treba ispoštovati procedura i dopis uputiti i Statutarnom i Glavnom odboru.

Kolega Jokić, član Statutarnog odbora je mišljenja da nije dovoljno uputiti inicijativu Statutarnom odboru, već i Glavnom odboru koji mora donijeti odluku o izmjeni i dopuni Statuta u tom dijelu.

Predsjednik je istakao potrebu da u radu Glavnog odbora, pored predsjednika SO CB Podgorica treba uključiti još jednog člana, shodno važećem Statutu.

Dejan Živković je odgovorio da će se to pitanje definisati nakon izbora.

Predsjednik dalje čita sastav predsjedništva Sindikata Uprave policije sve do izbora novih predstavnika u sindikalnim organizacijama; Mladen Šuškavčević, predsjednik Sindikata; Dragoljub Dedić, SO Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata; Dejan Živković, SO CB Podgorica; Ljiljana Vlahović, SO za logistiku; Igor Rmandić SO OGB Herceg Novi; Žarko Radulović SO CB Bar; Radenko Simonović, SO OGB Berane; Tomo Jovanović, SO CB Bijelo Polje i Slavko Milić, SO CB Nikšić.

U nastavku Predsjednik upoznaje prisutne da je osnovni sud u Baru, i nakon uležene žalbe, po tužbi penzionisanog službenika Dejana Kljajevića iz Bara, presudio u njegovu korist i nalaže da mu se obezbijedi stambena jedinica po ponovnom bodovanju. Isti je bodovan od strane komisije i utvrđeno da mu pripada stambena jedinica oko 69m2 sa pripadajućim umanjenjenjem po tada važećem Pravilniku o raspodjeli stambenih jedinica i kreditnih sredstava. Predsjednik navodi da Kljajević pristaje da mu se stambena jedinica obezbijedi bilo gdje na teritoriji primorja ili u Podgorici.


Ljiljana Vlahović ističe da on nije ništa uplaćivao na račun stambenog fonda od kako je penzioner i predlaže da isti izvrši uplatu za predhodni period.

Predsjednik navodi da će to biti definisano u sudskom poravnanju koje je neophodno potpisati u sudu.

Predsjednik je ukratko informisao prisutne vezano za zgradu u Bijelom Polju. Ističe da je na Vladi donijeta odluka da se socijalni slučajevi oslobode plaćanja stambenih jedinica, pa je dodijeljeno 8 stambenih jedinica za naše članove, čija je vrijednost 271.050,00 €, koje su ustupljene Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju, s tim da će Fond umanjiti cijenu za 48 stambenih jedinica u Bijelom Polju, tako da će kvadrat stambene jedinice iznositi oko 380,00 eura.

Ministarstvo Unutrašnjih poslova je pokrenuo postupak za prebacivanje placa koji se nalazi na Starom aerodrumu u Podgorici, na Sindikate Uprave policije, MUP-a, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije, na kojem bi se radio zajednički stambeni objekat od oko 270 stambenih jedinica.

Predsjednik je napomenuo da je, u saradnji sa ministrom, uspio da Sindikat uključi u izradi svih akata što do sada nije bio slučaj i da se na sastancima pravnog tima MUP-a koji se održavaju svakog petka, pozove predstavnik sindikata koji bi prisustvovao kada to pude potrebno. Predlaže da sastancima prisustvuje on ili Sonja Radonjić.

Predsjednik je upoznao prisutne vezano za zahtjeve službenika za odlazak u penziju. U saznanju je da je interesovanje ogromno a da će biti odobreno samo oko 110 zahtjeva za koje će biti data saglasnost. Ističe da su uslovi loši kao i činjenicu da će otpremnine biti oko 570 eura.

Kolega Peruničić smatra da bi Glavni odbor trebao odrediti neki rok, do kada bi se uradio Posebni kolektivni ugovor, jer to je prioritet za bolje ostvarivanje svih prava iz domena policijskih službenika.

Rmandić je istog mišljenja i smatra da ne treba puno vremena, već da Posebni kolektivni ugovor postoji samo ga treba urediti i proslijediti poslodavcu, što hitnije.

Živković ističe da je u saznanju da poslodavac ima formiranu komisiju za vođenje dijaloga i usvajanje Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policije, tako da mi možemo ući u pregovore oko izrade istog, čim bude gotov radni materijal.

Predsjednik ističe da će se, obzirom na do sada izgubljeno vrijeme, po tom pitanju reagovati što hitnije jer je ovo pitanje prioritetno za naše članove.

III tačka dnevnog reda: Usvajanje Pravilnika o izborima i zakazivanje izbora po sindikalnim organizacijama;

Obzirom da je ponuđeni tekst Pravilnika bio na doradi, nije se puno diskutovalo.

Radonjić Saša je tražio pojašnjenje nekih članova iz Pravilnika o izborima, vezano oko načina izbora koji će se sprovesti u sindikalnim podružnicama na šta su mu dali mišljenje članovi Statutarnog odbora Predrag Jokić i Radenko Simonović.

Jedini konkretan predlog je iznio Zorana Bubanja. Isti je predložio da se u Pravilniku o izborima doda stavka da svaki kandidat ima pravo na imenovanje svojeg posmatrača prilikom sprovođenja izbora. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.

Nakon pomenutog, predsjednik je dao na glasanje Pravilnik o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore. Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Predsjednik je predložio da se donese odluka o formiranju centralne izborne komisije koja će pripremiti i kontrolisati tok izbora po sindikalnim organizacijama. Predlog je jednoglasno usvojeno.
Ujedno je predložio da Centralna izborna komisija radi u sledećem sastavu: Biljana Dulović; Nenad Milikić, Maja Dabović; Dejan Živković i Veljko Maliković.
Maliković je odustao zbog radnih obaveza koje već ima, pa je umjesto njega predložen Slavko Milić. Sastav komisije je jednoglasno usvojen.

Predsjednik je pročitao sindikalne organizacije u kojima je potrebno sprovesti izbore jer je dosadašnjem predstavniku istekao mandat.
Predložio je da se donese jedinstvena Odluka o sprovođenju izbora u sindikalnim organizacijama. Rok za sprovođenje izbora je 30 dana od donošenja odluke.
Ovaj predlog je usvojen sa jednim glasom protiv.

Milikić smatra da treba odmah početi sa radom i da su svi dužni formirati komisije u svojim sindikalnim organizacijama i da u roku od 15 dana treba dostaviti spiskove kandidata centralnoj izbornoj komisiji, kako bi se blagovremeno mogao pripremiti potreban materijal.

Predsjednik je upoznao prisutne da postoje razne zloupotrebe kada su u pitanju izdate potvrde o kupovini robe na rate pa skreće pažnju da svi sindikalni predstavnici moraju voditi računa kada ih izdaju.

Prisutni su se složili sa mišljenjem Ljiljane Vlahović, da treba izmijeniti tekst ugovora o poslovnoj saradnji i da u njemu treba naglasiti da potvrda važi samo u originalu.

Zbog učestalih prigovora vezano za funkcionisanje Sekcije žena SUP-a u sklopu Glavnog odbora, predsjednik predlaže da se poništi prethodna odluka u kojoj stoji da predstavnik ove sekcije je i član GO, a što nije u skladu sa važećim Statutom, i da se donese nova odluka gdje bi predstavnik pomenute sekcije mogao biti prisutan u organima sindikata i imao pravo obraćanja kada je u pitanju neka njihova aktivnost.
Predlog je usvojen jednoglasno.
Takođe, predlaže da se članu sindikata u etičkom odboru Baću Baćoviću uplaćuje nadoknada, po potrebi sve u zavisnosti od njegovih aktivnosti.
Predlog je usvojen jednoglasno.

Kolega Baćović se obratio prisutnim i ukratko opisao njegove aktivnosti u radu etičkog odbora, što je pozdravljeno od većine prisutnih.

Obzirom da je došlo do određenih izmjena Zakona o policiji, a vezano za dodjele novčane pomoći usljed smrti člana porodice, predsjednik je dao na glasanje predlog da se donese odluka o ukidanju dodjele pomoći povodom smrti člana porodice, a da se sindikalnom predstavniku ostavlja mogućnost da sam procijeni ako je nekom potrebno

dodatno dati novčanu pomoć zbog materijalne situacije a da to više nije obaveza Sindikata. Predlog usvojen sa sedam glasova protiv.

Rmandić smatra da nije pravi trenutak da se donosi ovakva odluka, s obzirom da ima dosta nezadovoljnih članova.

Predsjednik je saopštio da je po pomenutom zakonu za policijskog službenika predviđena novčana pomoć u iznosu od 2.200,00 do 3.000,00 eura (zavisno od plate).

Aco Mitrović je predložio da novčana nadoknada za članove predsjedništva bude 50,00 eura.
Nakon više različitih mišljenja, predsjednik je stavio na glasanje predlog Aca Mitrovića, uz dopunu da članovima koji dolaze sa strane isplati dnevnicu koja po pravilniku iznosi 18 eura.
Ovakav predlog je usvojen, sa jednim uzdržanim glasom.

IV tačka dnevnog reda: Tekuća pitanja:

Predsjednik upoznaje prisutne sa presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju i ističe da je svjedok u postupku bio član našeg Nadzornog odbora Kojović Dragan, tako da smatra da treba od strane sindikalnog predstavnika pokrenuti inicijativu za isključenje istog, pridržavajući se odredaba Statuta.
Prisutni članovi se složili da predsjednik SO CB Bijelo Polje Tomo Jovanović pokrene inicijativu prema predsjedništvu Sindikata shodno čl.14 Statuta, kako bi se o tome raspravljalo.

Bubanja predlaže da se uputi dopis prema Hipotekarnoj banci, kako bi se mini krediti koje odobravaju mogli dijeliti po gradovima a što bi značilo brže odobravanje.

Predsjednik je istakao da je to njihova procedura i da se ona mora poštovati ali da će po tom pitanju preispitati mogućnosti za to.

Kolega Rmandić se uključio u raspravu vezano za dan žena, 8.mart, i iznio svoje mišljenje da zbog ograničenih finansijskih mogućnosti nebi trebalo davati novčana sredstava. On je naveo da smo imali ograničene mogućnosti i prilikom akcije dodjele novogodišnjih paketića (bilo je ograničeno godište djeteta), a obzirom da je to obaveza poslodavca, smatra da to mi ne radimo.
Po ovom pitanju je odlučeno da se ne vrši isplata jer Sindikat nema finansijskih mogućnosti za to.

Rmandić ističe da je uputio dopis Biljani Dulović vezan za korišćenje godišnjeg odmora, a da je njen odgovor bio negativan. Smatra da je potrebno po tom pitanju reagovati zvanično od sindikata. Dalje ističe da prikupljeni potpisi nijesu članovi Sindikata i članovi Stambenog fonda, tako da te spiskove treba dobro provjeriti i razdvojiti. Takođe, predlaže da se pokuša osnovati stambena zadruga koja bi se bavila isključivo stambenom problematikom. Informiše prisutne da je potpisan u međuvremenu Crnogorski fond za solidarnu stambenu potpisao ugovor o stambenoj izgradnji u Tivtu po veoma nepopularnim uslovima o čemu treba povesti računa prilikom dogovora o pripadajućim stambenim jedinicama za naše službenike.


Ljiljana Vlahović upoznaje prisutne da se moraju što hitnije dostaviti spiskovi članstva, jer se ažurira nova baza podataka za obračun plata i neophodno je ponovni unos članarine i stambenog fonda.

Željko Rondović je iznio podatak vezan za problem službenika koji odlaze u penziju a nijesu ostvarili pravo na rješavanje stambenog pitanja. Ističe da su predviđene otpremnine veoma male, pa ukoliko ne dođe do bitnijih promjena u visini iste, doći će do masovnih tužbi po pitanju članarine za stambeni fond. Predlaže da se iznađe mogućnost povraćaja uloženih sredstava u stambeni fond za pomenute službenike.

Predsjednik ističe da bi to bilo veoma korektno od strane ovog sindikata ali ističe da se još uvijek ne zna tačan broj službenika kojima je odobren odlazak u penziju, a pored toga konstatuje da Sindikat nema finansijskih mogućnosti za realizaciju ovakvog predloga jer su to veći iznosi od godišnje članarine. Takođe, smatra da je neophodno uputiti dopis poslodavcu da obezbijedi dio novčanih sredstava sa kojima bi se dijelom moglo regulisati pomenuto pitanje.
Vezano za zahtjeve službenika koji odlaze u penziju a koji su se obratili ovom sindikatu za dodjelu kreditnih sredstava, predsjednik ističe da ovaj sindikat nema finansijskih sredstava kako bi u ovom trenutku udovoljio podnijetim zahtjevima. Zbog navedenog predlaže da se prilikom izrade novog Pravilnika o rješavanju stambenog pitanja ostavi mogućnost za povraćaj sredstava uloženih u stambeni fond onim članovima koji nijesu koristili to pravo.
Dalje ističe da će se o svim budućim aktivnostima vezano za raspodjelu sredstava sa stambenog fonda raspravljati i odlučivati na sjednicama Glavnog odbora a sve u skladu sa novim Pravilnikom. Još jednom je napomenuo činjenicu da je stambeni fond opterećen sa kreditom za stambene objekte u Bijelom Polju i Herceg Novom zaključno sa 31.03.2016. godine i da se o tome mora povesti računa kako se nebi dovodilo u pitanje finansijska održivost stambenog fonda.

Sjednica je završena u 14,40 h.


SINDIKAT UPRAVE POLICIJE

feb 25 2015

Fond PIO

Written by Published in Aktivnosti

Predsjednik Grupe Sindikata bezbjedonosnih institucija Mladen Šuškavčević, ujedno i presjednik Sindikata Uprave policije sa predsjednicima sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore i Policijske akademije, podnijeli su Inicijativu o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

INICIJATIVAZAIZMJENU ZAKONAOPIO1INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO2INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO2INICIJATIVAZAIZMJENUZAKONAOPIO3

Odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja.

ODGOVOR1ODGOVOR2ODGOVOR3

 

dec 10 2014

Izvršni Biro Evropske policijske organizacije (CESP) je održan u Budvi od 06.12. do 09.12.2014.godine.
Evropski savez policijskih sindikata, odnosno CESP, jeste reprezentativna, demokratska, društvena i profesionalna sindikalna organizacija nezavisna od svih Evropskih nacionalnih javnih administracija, političkih partija, religioznih ili filozofskih pokreta i drugih nacionalnih organizacija. CESP sačinjavaju nezavisni i reprezentativni državni, policijski i radnički sindikati.
Na pomenutom Izvršnom Birou prisustvovale su delegacije sindikata policija, članice Cespa, iz 14 zemalja i to: Crna Gora (domaćin), Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija, Albanija, Francuska, Kipar, Holandija, Njemačka, Španija i delegacije dva sindikata policije Portugalije.
Obzirom na broj delegacija i država koje su bile zastupljene na pomenutom Birou, ogleda se i značaj članstva u ovu policijsku organizaciju, uz napomenu da puno policijskih sindikata godinama bezuspešno pokušavaju da pristupe ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji.
Centralna tema Biroa je usmerena u pravcu specifičnosti problema sa kojima se susrijeću službenici policije u Evropi, pod motom “Policijski sindikalni pokret, igrač i tvorac evropskih integracija”.
Sindikat Uprave policije smatra da je organizacija ovakvog skupa značajna, kako za policijski sindikat, tako i za Crnu Goru na putu evropskih integracija i članstva u EU.
Kao rezultat rada Izvršnog Biroa jednoglasno je usvojena Rezolucija o problemima u radu policijskih službenika, borbi i zalaganju sindikata za svoje članove.

dec 05 2014

Povodom najavljenih protesta u organizaciji granskih sindikata iz javnog sektora, koji će se održati u subotu, dana 06.12.2014.godine u Podgorici, Sindikat Uprave policije osjeća odgovornost i potrebu da podrži sindikalne kolege u borbi za radnička prava.

Sindikat Uprave policije u potpunosti podržava stavove svojih sindikalnih kolega i traži da se ne usvoji prijedlog Zakona o budžetu, već da se isti vrati Vladi Crne Gore na doradu, imajući u vidu da navedenim prijedlogom nijesu predviđena sredstva za povećavanje zarade zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, a samim tim i zaposlenih u Upravi policije.

Policija Crne Gore i njeni pripadnici, kao servis svih građana, itekako se nalaze u teškom socio-ekonomskom položaju. Smatramo da je najbolji mogući način da se izborimo sa ovim procesom, funkcionalan i operativan socijalni dijalog koji bi uključivao sve strane.

Pozivamo odgovorne u državi da se vrate za pregovarački sto i ozbiljno preispitaju usvajanje Budžeta.

Sindikat Uprave policije ima moralnu i poslovnu obavezu da u punoj mjeri podrži sva radnička prava, ako će ista dovesti do pobošanja uslova života radnika, službenika i svih građana Crne Gore.

Podgorica, dana 05.12.2014.godine

Predsjednik

Mladen Šuškavčević

sep 23 2014

Cijeneći ulogu službenika policije u sistemu državne Uprave, kao i značaj poslova koji obavljaju, sigurni smo da njihov trenutni status po mnogim pitanjima ne odgovara objektivnim okolnostima.

Obzirom na ulogu i obavezu Sindikata da štititi prava svojih članova, a cijeneći i prepoznajući ugrožena zakonom propisana prava zaposlenih, Sindikat Uprave policije se obratio Ministrastvu Unutrašnjih poslova za preduzimanje zakonom propisanih mjera u cilju zaštite prava i interesa naših članova, kao i omogućavanja prava na povećanje ličnog dohodka.
Svjesni da se iz budžeta za ovu godinu teško mogu obezbijediti sredstva za pomenuto povećanje, neophodno je da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za povećanje plate u određenom procentu a što bi se obezbijedilo racionalnijom potrošnjom.

Smatramo da su osnovna prava zaposlenih i dalje ugrožena, a da situaciju možemo popraviti samo neposrednim pregovorima sa poslodavcem.

Sindikat Uprave policije je Ministarstvu finansija uputio zahtjev za realno povećanje zarada u policiji na način kreiranja pravednijeg sistema kroz Zakon o zaradama, kao i kroz unutrašnje rezerve. Ovakav zahtjev je realan shodno potpisanom Sporazumu o zaradama iz 2011 godine koji predviđa rast zarada pri povećanju budžeta od 3,50 odsto.

Materijalni status policijskog službenika je doveden na najniži mogući nivo u posljednjih nekoliko godina. Stoga je nerealno upoređivati potrošačku korpu sa njegovom platom još kada se uzmu u obzir činjenice da se ne vrši redovna isplata ostvarenog prekovremenog rada, da su ukinuti dodaci na zaradu, da je oporezovan topli obrok i regres, što u svakom slučaju policijske službenike dovodi na ivicu životne egzistencije.

Tražimo da se zarade zaposlenih u policiji odvoje od zarada u javnom sektoru kako bi smo se mogli boriti za povećanje zarada kroz Posebne kolektivne ugovore.

U toku su pregovori za izradu Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policijskih poslova na koji način će se definisati prava na naknadu zarade, uvećanje zarade po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla, dodatke na zaradu i druga primanja, pravo na ostvarivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem (benificirani radni staž), pripravnost kod kuće, naknadu troškova prevoza, otpremnine zbog odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, smrti člana uže porodice, bolest člana porodice itd. a koja nijesu definisana Zakonom o zaradama i Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika.

Pored navedenog, potrebno je da se Sindikat direktno uključi u izradu novog Zakona o unutrašnjim poslovima, pogotovu u dijelu o pravima zaposlenih u policiji, kako bi se ispoštovala njihova, trenutno ugrožena, prava.

Rad policijskih službenika se bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, ali se za njihov normalan rad ne obezbjeđuje ni minimum potrebnih uslova a koja su ugrožena zbog donošenja dijela zakonskih propisa i ukidanja dijela ovlašćenja, a posebnu težinu ima ukidanje ili nepoštovanje zakonskih propisa gdje je ugrožena sigurnost u obavljanju veoma odgovornih poslova.

Podgorica, dana 23.09.2014.godine

Predsjednik

Mladen Šuškavčević

avg 26 2014

Sindikat Uprave policije ovim putem reaguje u dijelu pisanja dnevnih novina “Vijesti” “Dan” i “Dnevne novine” o slučaju koji se desio u Kolašinu u srijedu ujutru 20.08.2014. godine u jutarnjim časovima u kojem su učestvovali policijski službenici Radojica Popović i Mladen Bošković, izražava neslaganje i ogorčenje načinom iznošenja nekih činjenica i davanjem određenih stavova kojima se pokušava prije vremena osuditi i omalovažiti rad pojedinih policijskih službenika i na taj način davati negativnu sliku o njima.

Sindikat Uprave policije ovim putem zahtijeva od novinara da se u svojim tekstovima uzdrže od prejudiciranja nečije odgovornosti jer smo mišljenja da prilikom izvještavanja ne smiju stvarati predrasude o bilo čijoj krivici.

Kako se, na osnovu iznijetih činjenica i tvrdnji, prije završetka istražnih radnji, dovodi u pitanje samostalnost rada istražnih organa, smatramo da se na taj način krši prezumpciju nevinosti, a time povređuju i sva prava policijskih službenika. Ovo tim prije što je utvrđivanje odgovornosti vrlo složen postupak i zahtijeva stručna mišljenja, u prvom redu medicinske struke, oko vremena, načina i mehanizma nastanka povreda.

Ukazujemo na činjenicu da se službenim zabilješkama ne mogu utvrđivati bilo kakve povrede već to isključivo može biti utvrđeno kroz vještačenje od strane sudsko medicinskog vještaka.

Svaki član Sindikata ostvaruje pravo na pravnu pomoć i zaštitu tokom vođenja postupka što će se primijeniti i u konkretnom slučaju.


Podgorica, dana 26.08.2014.godine
Sindikat Uprave policije CG
Predsjednik

Mladen Šuškavčević