dec 10 2014

Izvršni Biro Evropske policijske organizacije (CESP) je održan u Budvi od 06.12. do 09.12.2014.godine.
Evropski savez policijskih sindikata, odnosno CESP, jeste reprezentativna, demokratska, društvena i profesionalna sindikalna organizacija nezavisna od svih Evropskih nacionalnih javnih administracija, političkih partija, religioznih ili filozofskih pokreta i drugih nacionalnih organizacija. CESP sačinjavaju nezavisni i reprezentativni državni, policijski i radnički sindikati.
Na pomenutom Izvršnom Birou prisustvovale su delegacije sindikata policija, članice Cespa, iz 14 zemalja i to: Crna Gora (domaćin), Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija, Albanija, Francuska, Kipar, Holandija, Njemačka, Španija i delegacije dva sindikata policije Portugalije.
Obzirom na broj delegacija i država koje su bile zastupljene na pomenutom Birou, ogleda se i značaj članstva u ovu policijsku organizaciju, uz napomenu da puno policijskih sindikata godinama bezuspešno pokušavaju da pristupe ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji.
Centralna tema Biroa je usmerena u pravcu specifičnosti problema sa kojima se susrijeću službenici policije u Evropi, pod motom “Policijski sindikalni pokret, igrač i tvorac evropskih integracija”.
Sindikat Uprave policije smatra da je organizacija ovakvog skupa značajna, kako za policijski sindikat, tako i za Crnu Goru na putu evropskih integracija i članstva u EU.
Kao rezultat rada Izvršnog Biroa jednoglasno je usvojena Rezolucija o problemima u radu policijskih službenika, borbi i zalaganju sindikata za svoje članove.

dec 05 2014

Povodom najavljenih protesta u organizaciji granskih sindikata iz javnog sektora, koji će se održati u subotu, dana 06.12.2014.godine u Podgorici, Sindikat Uprave policije osjeća odgovornost i potrebu da podrži sindikalne kolege u borbi za radnička prava.

Sindikat Uprave policije u potpunosti podržava stavove svojih sindikalnih kolega i traži da se ne usvoji prijedlog Zakona o budžetu, već da se isti vrati Vladi Crne Gore na doradu, imajući u vidu da navedenim prijedlogom nijesu predviđena sredstva za povećavanje zarade zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, a samim tim i zaposlenih u Upravi policije.

Policija Crne Gore i njeni pripadnici, kao servis svih građana, itekako se nalaze u teškom socio-ekonomskom položaju. Smatramo da je najbolji mogući način da se izborimo sa ovim procesom, funkcionalan i operativan socijalni dijalog koji bi uključivao sve strane.

Pozivamo odgovorne u državi da se vrate za pregovarački sto i ozbiljno preispitaju usvajanje Budžeta.

Sindikat Uprave policije ima moralnu i poslovnu obavezu da u punoj mjeri podrži sva radnička prava, ako će ista dovesti do pobošanja uslova života radnika, službenika i svih građana Crne Gore.

Podgorica, dana 05.12.2014.godine

Predsjednik

Mladen Šuškavčević

sep 23 2014

Cijeneći ulogu službenika policije u sistemu državne Uprave, kao i značaj poslova koji obavljaju, sigurni smo da njihov trenutni status po mnogim pitanjima ne odgovara objektivnim okolnostima.

Obzirom na ulogu i obavezu Sindikata da štititi prava svojih članova, a cijeneći i prepoznajući ugrožena zakonom propisana prava zaposlenih, Sindikat Uprave policije se obratio Ministrastvu Unutrašnjih poslova za preduzimanje zakonom propisanih mjera u cilju zaštite prava i interesa naših članova, kao i omogućavanja prava na povećanje ličnog dohodka.
Svjesni da se iz budžeta za ovu godinu teško mogu obezbijediti sredstva za pomenuto povećanje, neophodno je da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za povećanje plate u određenom procentu a što bi se obezbijedilo racionalnijom potrošnjom.

Smatramo da su osnovna prava zaposlenih i dalje ugrožena, a da situaciju možemo popraviti samo neposrednim pregovorima sa poslodavcem.

Sindikat Uprave policije je Ministarstvu finansija uputio zahtjev za realno povećanje zarada u policiji na način kreiranja pravednijeg sistema kroz Zakon o zaradama, kao i kroz unutrašnje rezerve. Ovakav zahtjev je realan shodno potpisanom Sporazumu o zaradama iz 2011 godine koji predviđa rast zarada pri povećanju budžeta od 3,50 odsto.

Materijalni status policijskog službenika je doveden na najniži mogući nivo u posljednjih nekoliko godina. Stoga je nerealno upoređivati potrošačku korpu sa njegovom platom još kada se uzmu u obzir činjenice da se ne vrši redovna isplata ostvarenog prekovremenog rada, da su ukinuti dodaci na zaradu, da je oporezovan topli obrok i regres, što u svakom slučaju policijske službenike dovodi na ivicu životne egzistencije.

Tražimo da se zarade zaposlenih u policiji odvoje od zarada u javnom sektoru kako bi smo se mogli boriti za povećanje zarada kroz Posebne kolektivne ugovore.

U toku su pregovori za izradu Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policijskih poslova na koji način će se definisati prava na naknadu zarade, uvećanje zarade po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla, dodatke na zaradu i druga primanja, pravo na ostvarivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem (benificirani radni staž), pripravnost kod kuće, naknadu troškova prevoza, otpremnine zbog odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, smrti člana uže porodice, bolest člana porodice itd. a koja nijesu definisana Zakonom o zaradama i Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika.

Pored navedenog, potrebno je da se Sindikat direktno uključi u izradu novog Zakona o unutrašnjim poslovima, pogotovu u dijelu o pravima zaposlenih u policiji, kako bi se ispoštovala njihova, trenutno ugrožena, prava.

Rad policijskih službenika se bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, ali se za njihov normalan rad ne obezbjeđuje ni minimum potrebnih uslova a koja su ugrožena zbog donošenja dijela zakonskih propisa i ukidanja dijela ovlašćenja, a posebnu težinu ima ukidanje ili nepoštovanje zakonskih propisa gdje je ugrožena sigurnost u obavljanju veoma odgovornih poslova.

Podgorica, dana 23.09.2014.godine

Predsjednik

Mladen Šuškavčević

avg 26 2014

Sindikat Uprave policije ovim putem reaguje u dijelu pisanja dnevnih novina “Vijesti” “Dan” i “Dnevne novine” o slučaju koji se desio u Kolašinu u srijedu ujutru 20.08.2014. godine u jutarnjim časovima u kojem su učestvovali policijski službenici Radojica Popović i Mladen Bošković, izražava neslaganje i ogorčenje načinom iznošenja nekih činjenica i davanjem određenih stavova kojima se pokušava prije vremena osuditi i omalovažiti rad pojedinih policijskih službenika i na taj način davati negativnu sliku o njima.

Sindikat Uprave policije ovim putem zahtijeva od novinara da se u svojim tekstovima uzdrže od prejudiciranja nečije odgovornosti jer smo mišljenja da prilikom izvještavanja ne smiju stvarati predrasude o bilo čijoj krivici.

Kako se, na osnovu iznijetih činjenica i tvrdnji, prije završetka istražnih radnji, dovodi u pitanje samostalnost rada istražnih organa, smatramo da se na taj način krši prezumpciju nevinosti, a time povređuju i sva prava policijskih službenika. Ovo tim prije što je utvrđivanje odgovornosti vrlo složen postupak i zahtijeva stručna mišljenja, u prvom redu medicinske struke, oko vremena, načina i mehanizma nastanka povreda.

Ukazujemo na činjenicu da se službenim zabilješkama ne mogu utvrđivati bilo kakve povrede već to isključivo može biti utvrđeno kroz vještačenje od strane sudsko medicinskog vještaka.

Svaki član Sindikata ostvaruje pravo na pravnu pomoć i zaštitu tokom vođenja postupka što će se primijeniti i u konkretnom slučaju.


Podgorica, dana 26.08.2014.godine
Sindikat Uprave policije CG
Predsjednik

Mladen Šuškavčević