okt 29 2018

Informacija u vezi stambenih objekata i raspodjele stanova u Podgorici

Projekat izgradnje stambenog objekta na UP 78 i 2090/1084, DUP “Konik - Stari Aerodrom” se realizuje preko Sindikata bezbjedonosnih institucija (SBI) kojeg čine Sindikati Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije.
U odnosu na ranije utvrđen procenat zastupljenosti zaposlenih, Sindikatu Uprave policije je pripalo 222 stana. Odlukom Glavnog odbora Sindikata tri stana su opredijeljena za raspodjelu članovima Sindikata koji imaju djecu sa posebnim potrebama, dok je jedan stan opredijeljen penzionisanom službeniku CB Bar Kljajević Dejanu po presudi Osnovnog suda u Baru br. 1005/13 od 30.01.2014.god. i Sudskog poravnanja br. 344/15 od 18.03.2015.god kojima je definisana obaveza Sindikata Uprave policije za obezbeđenje stana. Preostalih 218 stanova su, na osnovu broja članova Stambenog fonda, raspodijeljena sindikalnim organizacijama koje teritorijalno pripadaju Podgorici. Raspodjela je izvršena shodno važećem Pravilniku o rješavanju stambenih pitanja članova sindikata na sledeći način:
• SO Sektor Obezbjeđenja ličnosti i objekata je pripalo 52 stana   20181023
• SO Centar bezbjednosti Podgorica je pripalo 44 stana
• SO Odjeljenje Granične bezbjednosti Tuzi je pripalo 22 stana 
• SO Administracija MUP-a je pripalo 19 stanova
• SO Sektor Kriminalističke policije pripalo 19 stanova 
• SO Kriminalistička policija CB Podgorica pripalo 13 stanova
• SO Posebna jedinica policije pripalo 13 stanova
• SO Sektor Granične policije u sjedištu pripalo 10 stanova
• SO Uprava policije u sjedištu pripalo 10 stanova
• SO Sektor policije Opšte nadležnosti pripalo 9 stanova
• SO Specijalna antiteroristička jedinica pripalo 7 stanova
Radove na izgradnji stambenog objekta izvodi firma “MONTAS ENGINEERING” iz Podgorice. Vrijednost radova je 10.694.749,00 eura. Stambeni objekti se grade po principu “ključ u ruke”, t.j. Izvođač finansira projekat uz pomoć Societe Generale banke. Svi kupci stanova su u obavezi da nakon potpisivanja Ugovora sa Sindikatom Uprave policije potpišu Predugovor sa Izvođačem i Investitorom i uplate 10% od ukupne cijene koštanja stana. Na našu inicijativu rok za ovu uplatu je produžen sa jednog na tri mjeseca što je definisano pomenutim predugovorom. Nakon završetka i tehničkog prijema objekata, kupci stanova će pristupiti potpisivanju osnovnog Notarskih ugovora i izmirivanju preostalog iznosa cijene koštanja stana nakon čega će se izvršiti upis stana na vlasnika. U ukupnu cijenu koštanja stana uračunata je cijena koštanja jednog parking mjesta čija pozicija će biti upisana naknadno.
Radi informisanosti budućih kupaca stanova o ukupnom učešću Sindikata za stambene objekte na UP 78 i UP 2091/1084 u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom“ u Podgorici, u nastavku dajemo pregled dosadašnjih troškova i pregled planiranih troškova. Troškovi koje je do sada finansirao Sindikat su visoki jer se radi o najvećoj investiciji koju je Sindikat do sada pokrenuo kada je u pitanju izgradnja stambenih objekata. Troškovi su sledeći:
• za izradu dokumentacije Glavnog projekta ukupno je investirano 268.642,50 eura;
• za reviziju dokumentacije Glavnog projekta ukupno je investirano 37.098,25 eura;
• za usluge vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom stambenih objekata ukupno je investirano 178.602,31 eura;
• za usluge geotehničkog istraživanja zemljišta ukupno je investirano 6.114,22 eura;
• za umanjenje ugovorene cijenu koštanja m² neto stambenog prostora sa 685,5 €/m2 na 663 €/m2, ukupno je investirano 357.000 eura;
• za ovjeru Notarskog ugovora o prenosu prava na građevinsko zemljište sa MUP-a na SBI, ukupno je investirano 2.344,30 eura;
• za ovjeru Notarskog ugovora između Sindikata i Izvođača radova ukupno je investirano 5.950,00 eura;
• za doplatu razlike usljed promjene stope PDV-a sa 19% na 21% (da se budućim kupcima nebi dodatno opteretila cijena m2), ukupno je investirano 178.000 eura;
• za instalaciju klima uređaje (ugradnja držača i bakarnih vodova) koja projektom nije bila predviđena a da bi se spriječilo kasnije povređivanje izolacije i fasade na objektu, ukupno je investirano 56.486,00 eura.

Ukupni troškovi investicije Sindikata do sada iznose 912.415,58 eura.
Pored navedenog, obaveza koja Sindikatu nametnuta od strane Glavnog grada a shodno Odluci Skupštine od 14.11.2017. god., jeste izgradnja pristupne ulice sa određenim brojem parking mjesta, što učešće Sindikata uvećava za investiciju od 159.000,00 eura.
U cijenu koštanja m2 nijesu uračunati troškovi koji će nastati prilikom stavljanja objekta u funkciju a to su:
 troškovi izrade elaborata etažne razrade (investicija oko 16.000,00 eura)
 troškovi prilikom tehničkog prijema objekta (investicija oko14.000,00 eura).
 toškovi priključenje objekta na elektro, kanalizacionu i vodovodnu mrežu (investicija oko 47.000,00 eura).
Učešće Sindikata u projektu stambene izgradnje u Podgorici na UP 78 i 2090/1084, DUP “Konik - Stari Aerodrom” će iznositi preko 1.148.000,00 eura .
Sindikat je u toku pregovora sa poslovnim bankama za kamatne stope koje se planiraju za uplatu učešća i za glavne stambene kredite.
Do sada imamo dvije zvanične ponude za odobrenje keš kredita u visini od 10 % ukupne cijene stana i to od Societe Generale banke (fiksna kamata od 4,99% bez naknade) i NLB banke (fiksna 5,39% i Euribor 4,99% uz naknadu od 0,5% )
Za podizanje stambenog kredita do sada imamo samo jednu ponudu i to od NLB banke koja iznosi 3,70% za Euribor a finsna 4,15% fiksna.
Obavještavamo Vas da će Sindikat kod osiguravajućih kuća tražiti uslove životnog osiguranja za polisu osiguranja koja će kod nekih banaka biti uslov odobrenja stambenog kredita.
 
Sindikat Uprave policije.