nov 14 2019

Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta

Sindikat Uprave policije Crne Gore i novoformirano tijelo Sindikata "Centar za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca" organizovali su Međunarodnu konferenciju na temu „Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta“,dana 06.11.2019.god. u hotelu „Ramada“ u Podgorici. Cilj konferencije je iznalaženje bolje sudske prakse, veće zaštite policijskih službenika u obavljanju radnih zadataka i strožije kaznene politike protiv počinilaca krivičnih djela u okviru zakonskih normi.

3

Na Konferenciji su prisustvovali pomoćnik direktora Uprave policije g-din Nikola Janjušević, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva g-đa Ljiljana Klikovac sa stručnim saradnicima, predsjednica

Osnovnog suda g-đa Željka Jovović sa stručnim saradnicima, predsjednik Vijeća za prekršaje g-din Milivoje Rašović sa stručnim saradnicima, predsjednik Savjeta za kontrolu rada policije g-din Aleksandar Saša Zeković, Predstavnik Instituta Alternativa, g-đa Dina Bajramspahić, predsjednik Sindikata Uprave policije g-din Mladen Šuškavčević sa svojim saradnicima, Moderator, a ujedno i predsjednik Centra za pravnu zaštitu policijskih službenika/ca – Slavko Milić.

 

 

Svojim učešćem su takođe uveličali ovaj događaj predstavnici Sindikata policije Republika Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Rumunije.

Između ostalog, donijeti su sledeći zaključci:

- Neophodno je sprovoditi edukacije o pravima policijskih službenika/ca prilikom njihovog učešća u sudskim postupcima;
- Neophodno je inicirati da se od nadležnih pravosudnih organa pribave podaci o broju optuženih i osuđenih učinilaca krivičnih djela na štetu policijskih službenika/ca;
- Što hitnije pristupiti analitičkom praćenju i metodološkoj analizi u odnosu na krivično pravnu zaštitu policijskih službenika/ca uz navođenje konkretnih slučajeva napada na OPS UP Crne Gore;
- Da se uspostavi saradnja sa Odjeljenjem za medije Uprave policije oko većeg stepena uvida opšte javnosti u vezi sa napadima na policijske službenike/ce;
- Iniciranje zakonodavnih rješenja da se prilikom krivičnih djela u vezi sa napadima na OPS ne zahtijeva da pred osumnjičenim pružaju lične podatke, posebno o adresi stanovanja;
-Da nadležno tijelo SUP Podgorica osudi negativna i neprofesionalna ponašanja službenika ponašanja, posebno onih u vezi sa zlostavljanjem i mučenjem;
- Pozdravljaju se napori Rumunske policije za video nadzorom (kamere) koje koriste policijski službenici/ce prilikom obavljanja posla;
- Inicirati u odnosu na pravosudne organe da postupci u kojima su oštećeni policijski službenici budu hitni;
- Pozdravljaju se predlozi za osnivanje sličnih centara u zemljama regiona;
- Organizovanje obuka i edukacija (pokretanje i zatupanje prekršajnih postupaka u kojima su oštećeni policijski službenici/ce);
- Zastupati ideju da se omogući podrška SUP Podgorica prilikom pokretanja privatnih tužbi protiv policijskih službenika/ca;
- Praćenje disciplinskih i krivičnih predmeta i pomoć advokata;
- Edukacija na motivaciji za obavljanje policijskog posla;
- Afirmisanje policijskih službenika za podnošenje pritužbi kada su nezadovoljni tužilačkim radom i dr.

Sindikat Uprave policije