Na koji način članovi sindikata mogu koristiti usluge pravne zaštite posredstvom SUP?

Pored redovnih zahtjeva članova sindikata za dodjelu pomoći, pozajmica i omogućavanju pružanja usluga za kupovinu robe na odloženo plaćanje koje pruža Sindikat, sve češće imamo obraćanje za zastupanje i pravnu pomoć u postupcima koji se vode pred disciplinskim i drugim organima.

Zbog učestalih slučajeva privatnih prijava i tužbi građana usljed primjene ovlašćenja policijskih službenika u vršenju poslova iz svojih nadležnosti, Sindikat je, u cilju adekvatne pravne pomoći pred pravosudnim organima, potpisao sporazum o zastupništvu sa advokatskom kancelarijom "Begović".
Angažovanje pravnog zastupnika u postupcima kada se protiv policijskih službenika pokrene krivični postupak uslijedio je zbog nepovoljnosti odredaba u starom Zakonu o unutrašnjim poslovima koje su u dobrom dijelu pozitivno izmijenjene. U predhodnom period ovo pravno su ostvarili kolege kojima je donijeto rješenje o prestanku radnog odnosa, kao i kolege protiv kojih su pokrenuti određeni disciplinski postupci. Za navedena zastupanja utrošena su značajna novčana sredstva.
Pored navedenog, pojedine kolege su zloupotrijebili pravo angažovanja zastupnika, tako da su računi njihovih usluga preveliki. Iz tog razloga uvedena je stalna kontrola potreba za angažovanje pravnog zastupnika iz pomenute kancelarije, tako da će se sada angažovanje vršiti isključivo uz saglasnost Sindikata (na osnovu stvarnih potreba i samo u slušajevima gdje Sindikata ne može dati punu zaštitu).
Takođe, Sindikat se aktivno angažovao da u pokrenutim disciplinskim postupcima adekvatno zastupa svoje članove a što je u značajnoj mjeri dalo pozitivan rezultat koji u punoj mjeri utiče na konačnu presudu.
Dosadašnji rad po ovim pitanjima će se analizirati, tako da će na osnovu čega će se donijeti odluka dalje aktivnosti SUP u ovom pravcu.
Takođe, ovom sindikatu je dostavljen određen broj zahtjeva koji su od odnosili na ne adekvatno plaćanje prekovremenih sati od strane poslodavca, kao i ne zakonito angažovanje u pojedinim slučajevima kada su članovi sindikata neprekidno angažovani i preko 20 sati što nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ovaj vid angažovanja se odnosi na pozivanje i angažovanje odmah nakon završene redovne smjene. Sindikat je, na svojim sjednicama, u više navrata raspravljao na ovu temu kojom prilikom su se donosili veći broj zaključaka koji su upućivani prema Ministarstvu Unutrašnjih poslova u cilju prevazilaženja ovih evidentnih problema. U posljedne vrijeme se stiče utisak da se vodi više računa o vanrednom angažovanju, a posebno raduje činjenica što se vrši isplata odstvarenih prekovremenih sati počev od 01.11.2013. godine.

гугл капртывыбор процессора для ноутбукакисти мас