Šta SUP preduzima po pitanju zaštite prava članova Sindikata?

Prvenstveno napominjemo da Sindikatu znače dostavljene inicijative od strane njegovih članova, jer je, kao takva korisna za pokretanje budućih aktivnosti.
Sindikatu naročito znači podrška svojih članova u spovođenju predviđenih aktivnosti, jer se jedino na taj način one mogu adekvatno sprovoditi, a sve sa ciljem zaštite prava članova sindikata.

Cijeneći ulogu službenika policije u sistemu državne Uprave, kao i značaj poslova koji obavljaju, sigurni smo da njihov trenutni status po mnogim pitanjima ne odgovara objektivnim okolnostima. Bez obzira što se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, njihov materijalni status je doveden na najniži mogući nivo u posljednjih nekoliko godina.
Obzirom na ulogu i obavezu Sindikata u cilju zaštite prava i interesa svojih članova zalažemo se radi sagledavanja mogućnosti za povećanje ličnog dohodka policijskim službenicima.
Kada se uzme u obzir trenutna ekonomska situacija smatramo da lični dohodak manji od 800,00 eura ne može na adekvatan način odgovarati realnim potrebama jedne četvoročlane porodice.
Primjenom zakona o zaradama državnih službenika i namještenika od 01.07.2009 godine izvršeno je usklađivanje koeficijenata čime je smanjena plata za veliki broj službenika policije, kao i odlukom Vlade od 01.01.2010.godine zbog ekonomske krize smanjena je plata službenicima u procentu od 6 – 9 % .
Policijsko ovlašćenje i njegova primjena predstavlja osnov za uvećenje zarade po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla kao i pravo na ostvarivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem-benificiranog radnog staža.

Odredbe Zakona o radu koje propisuju način i postupak ostvarivanja prava na prekovremeni rad nijesu primjenjive za Upravu policije jer se zbog prirode posla ne može uvijek planirati prekovremeni rad kada to razlozi hitnosti nalažu. Potrebno je sagledati mogućnost za utvrđivanje prava na naknadu zarade, dodatke na zaradu i druga primanja koja nijesu definisana Zakonom o zaradama i Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika.
U završnoj fazi je izrada nacrta teksta Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policije. Sam početak pregovora će značiti veliku prekretnicu u daljem radu ovog sindikata i pokazati da smo partner za poštovanje u socijalnom dijalogu sa poslodavcem.
U cilju poboljšanja transparetnosti rada Sindikata izrađen je i ovaj sajt, koji treba da doprinese većem uključivanju članova u budućim aktivnostima i radu Sindikata, u blagovremenom davanju obavještenja o sprovedenim aktivnostima, kao i prikupljanju predloga i sugestija.

шпаклевка машиныноутбук асус ценакосметичка кейс