Sve buduće stambene i kreditne raspodjele će se realizovati isključivo javnim oglasom o čemu će članstvo biti blagovremeno informisano. Namjera nam je da se formira novi fond u koji bi se usmjeravao dio sredstava od mjesečnog priliva i povraćaja pozajmica, kako bi se stvorila mogućnost dodjele pozajmica bez čekanja i na taj način uspostavila održivost Sindikata.

Preduzeli smo aktivnosti na ubrzanju završetka naslijeđenih projekata stambene izgradnje za naše članove u Bijelom Polju i Herceg Novom, kao i na realizacija projekata u Budvi.

Pokrenute su aktivnosti za prenos vlasništva žemljišta na Žabljaku i u Pljevljima gdje planiramo početak izgradnje stambenog objekta, obezbjeđenu stambenih jedinica u Tivtu i Ulcinju, kako bi na taj način pomoći u rješavanju stambenih pitanja jednog broja zaposlenih u ovim opštinama.
U predhodnom periodu sindikatu je podnešeno veći broj zahtjeva za rješavanje stanbenih potreba putem dodjele kredita tako da će se u narednom periodu sprovesti aktivnosti na anketiranje članova u cilju sagladavanja stvarnih potreba u dijelu rješavanja stanbenih potreba.

Sindikat je preduzeo niz odlučnih koraka kako bi uveli punu finansijsku disciplinu.
Odmah smo željeli svima staviti do znanja da razumijemo aktuelni ekonomski trenutak u kome se nalazi država ali, da Sindikat, u skladu sa osnovnim postulatima svog postojanja, neće biti mjesto gdje je moguće vršiti bilo kakve pritiske, već ćemo se isključivo rukovoditi interesima našeg članstva.

Vezano za navedeno, Sindikat se u više navrata pisanim i usmenim putem obraćao relevantnim institucijama sa ciljem stvaranja mogućnosti za poboljšanje trenutnog lošeg materijalnog položaja svojih članova. Sredstva naših članova koja oni odvajaju od svojih mukotrpno stečenih zarada trošiće se isključivo na njihove stvarne potrebe i to u skladu sa Pravilnicima gdje će gravitirati princip jednakosti, solidarnosti i humanosti.

Vezano za donošenje Uredbe Vlade CG od 01.01.2011.godine značajan broj službenka Uprave policije je ostao uskraćen za benificirani radni staž, iako se nijesu promijenile objektivne okolnosti na radnim mjestima na kojim je došlo do ukidanja benificija. Dakle, praktično imamo situaciju da na terenu postupaju dva policajca u uniformi koji duže oružje i primjenjuju ovlašćenja, od kojih jedan nema benificirani radni staž a drugi ima, a praktično rade potpuno isti posao. Na ovaj način su u velikoj mjeri ugroženi i zakinuti službenici policije koji su izgubili pravo na benificirani radni staž čak i u slučajevima nakon 20 i više godina staža,tako da se nije poštovao ni institut „stečenog prava“. Napominjemo da su navedeni akti donijeti bez prethodno pribavljenog mišljenja i saglasnosti Uprave policije. Od strane Sindikata Uprave policije je u više navrata upućivana inicijativa za priznavanje prava na benificirani radni staž svim policijskim službenicima, što do sada nije dalo rezultata. U svim zemljama u regionu pravo na benificirani radni staž je nesporno kao i činjenica da je njihov materijalni položaj značajno bolji od položaja službenika Uprave policije Crne Gore .