O NAMA

Mi smo tu za probleme sa kojima se suočava policija!
Sindikat Uprave policije Crne Gore je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i nestranačka organizacija policijskih službenika zaposlenih u Upravi policije.Sindikat Uprave policije je organizacija zaposlenih, na bazi dobrovoljnosti koju čine 96% članova od ukupnog broja članstva u Upravi policije.
Socio-ekonomska pitanja i poboljšanje materijalnog statusa
Sindikat Uprave policije je organizacija koja se bavi socio-ekonomskim pitanjima i poboljšanjem materjalnog statusa članstva Sindikata Uprave policije.
Takođe se bavi nabavkom prehrambenih proizvoda po povoljnim uslovima , obezbjeđenje ljetovanja za članove porodica, sa otplatom u više mjesečnih rata, obezbjeđenje besplatnog boravka u lječilištima banjama, kako na moru tako na planini, radi zaštite radne invalidnosti.
Aktivnosti za rješavanje stambene problematike za zaposlene u Upravi policije i Pravno zastupanje
Sindikat Uprave policije ističe kao novinu, u odnosu na rad ostalih sindikata, pruzimanje aktivnosti za rješavanje stambene problematike za zaposlene u Upravi policije, po povoljnim uslovima.
Pored ovih prioritetnih aktivnosti Sindikat Uprave policije bavi se pružanjem pravne pomoći i zastupanjem pred Vijećem disciplinske komisije Uprave policije.
Sindikat kao Pravno lice i članstvo
Zvanična registracija Sindikata je bila 2006. godine kada je ovaj sindikat samostalno počeo da djeluje.

Sindikat Uprave policije je Pravno lice koje ima svoj Statut, Pravilnik koji bliže uređuje raspodjelu finansijskih sredstava i Pravilnik o rešavanju stanbene problematike.

Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti članove obezbjeđenjem pravne pomoći i sudske zaštite, pruža potrebnu novčanu pomoć, te organizuje i vodi štrajk i druge sindikalne akcije (razgovore, pregovore, pisanje saopštenja, istupi u medijima, davanje upozorenja i dr.), a koje nisu zabranjene Ustavom i zakonima Crne Gore.
Aktivnosti za rješavanje stambene problematike za zaposlene u Upravi policije i Pravno zastupanje
Sindikat u cilju zaštite i ostvarivanja prava svojih članova može sarađivati i sa drugim sindikatima kako u zemlji tako i inostranstvu, a takođe ostvaruje saradnju i sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, te svim drugim organizacijama.
Sindikat Uprave policije je punopravan član Saveza Evropskog policijskog sindikata ( CESP ), jedne od najvećih policijskih organizacija.
Sindikat Uprave policije je primljen u ovu organizaciju na kongresu u Sarajevu dana 15.05.2009 godine. Prijem u organizaciju CESP-a predstavlja veliko priznanje našem sindikatu.
Riječ predsjednika Sindikata
Mladen Šuškavčević, Predsjednik Sindikata UPCG
“Preuzimajući funkciju predsjednika, svjesno sam prihvatio obaveze prema svojem članstvu, kao i probleme u radu sa kojima se Sindikat Uprave policije (SUP) suočava u ovim teškim vremenima. I ako sam u predhodnom period aktivno učestvovao u radu SUP-a, dolaskom na mjesto predsjednika uvidio sam niz aktivnosti koje treba preduzeti u cilju rješavanja problema sa kojima se susrijeću službenici policije. Sindikat Uprave policije predstavlja jedan veliki sistem čija je pozicija uvažena u svim strukturama sindikalnog djelovanja, kako u zemlji, tako i u međunarodnim sindikalnim strukturama.

Otežavajuća okolnost u radu Sindikata jeste pasivni pristup određenih struktura u vezi sa riješavanjem znatnog dijela problema i potreba našeg članstva. U tom dijelu najviše je izražena problematika vezana za pojedine odredbe Zakona o policiji, Zakon o zaradama, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika”.

O nama