Usvajanjem novog Statuta, stekli su se uslovi za organizovanje neposrednih izbora na svim nivoima, što će u značajnoj mjeri doprinijeti podizanju kredibiliteta Sindikata. Takođe, ubrzo se očekuje donošenje većeg broja Pravilnika koji će se uskladiti sa novim Statutom a što će predstavljati osnov za promjene u budućem funkcionisanju i radu koji će pojačati povjerenje naših članova u Sindikat Uprave policije Crne Gore.

U toku je izrada i donošenje normativnih akata kojima će se dodatno uredili odnosi u sindikatu i tom prilikom napraviti jasan otklon od svega što se u predhodnom periodu pokazalo kao negativno, odnosno nije dalo željene rezultate.

Sindikat Uprave policije je sa sindikatima Ministarstva Unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore i Policijske akademije 04.04.2013. godine potpisao Sporazum o formiranju udruženja sindikata bezbjedonosnih struktura. Osnovni cilj ovog udruženja (grupacije) je jačanje snage i pregovaračke pozicije na svim nivoima. Mišljenja smo da ovakvim načinom možemo u mnogome pomoći jedni drugima u pravcu ostvarivanja ciljeva koji se tiču našeg članstva. Ovim činom smo jasno stavili do znanja i pokazali da imamo aktivan stav prema onome što je budućnost sindikalnog organizovanja, da uvažavamo realnost i shvatamo da samo udruženi možemo na pravi način manifestovati svoju snagu i ukupne potencijale kako bi, na bazi te zajedničke snage i moći, efikasno djelovati u cilju realizacije zahtjeva i zadovoljenja interesa našeg članstva.
Sindikat u cilju zaštite i ostvarivanja prava svojih članova može sarađivati i sa drugim sindikatima kako u zemlji tako i inostranstvu, a takođe ostvaruje saradnju i sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, te svim drugim organizacijama.
Sindikat Uprave policije je punopravan član Saveza Evropskog policijskog sindikata (CESP ), jedne od najvećih policijskih organizacija.
Sindikat Uprave policije je primljen u ovu organizaciju na kongresu u Sarajevu dana 15.05.2009 godine. Prijem u organizaciju CESP-a predstavlja veliko priznanje našem sindikatu.

 OPŠIRNIJE…

Sve buduće stambene i kreditne raspodjele će se realizovati isključivo javnim oglasom o čemu će članstvo biti blagovremeno informisano. Namjera nam je da se formira novi fond u koji bi se usmjeravao dio sredstava od mjesečnog priliva i povraćaja pozajmica, kako bi se stvorila mogućnost dodjele pozajmica bez čekanja i na taj način uspostavila održivost Sindikata.

Preduzeli smo aktivnosti na ubrzanju završetka naslijeđenih projekata stambene izgradnje za naše članove u Bijelom Polju i Herceg Novom, kao i na realizacija projekata u Budvi.

Pokrenute su aktivnosti za prenos vlasništva žemljišta na Žabljaku i u Pljevljima gdje planiramo početak izgradnje stambenog objekta, obezbjeđenu stambenih jedinica u Tivtu i Ulcinju, kako bi na taj način pomoći u rješavanju stambenih pitanja jednog broja zaposlenih u ovim opštinama.
U predhodnom periodu sindikatu je podnešeno veći broj zahtjeva za rješavanje stanbenih potreba putem dodjele kredita tako da će se u narednom periodu sprovesti aktivnosti na anketiranje članova u cilju sagladavanja stvarnih potreba u dijelu rješavanja stanbenih potreba.

Sindikat je preduzeo niz odlučnih koraka kako bi uveli punu finansijsku disciplinu.
Odmah smo željeli svima staviti do znanja da razumijemo aktuelni ekonomski trenutak u kome se nalazi država ali, da Sindikat, u skladu sa osnovnim postulatima svog postojanja, neće biti mjesto gdje je moguće vršiti bilo kakve pritiske, već ćemo se isključivo rukovoditi interesima našeg članstva.

Vezano za navedeno, Sindikat se u više navrata pisanim i usmenim putem obraćao relevantnim institucijama sa ciljem stvaranja mogućnosti za poboljšanje trenutnog lošeg materijalnog položaja svojih članova. Sredstva naših članova koja oni odvajaju od svojih mukotrpno stečenih zarada trošiće se isključivo na njihove stvarne potrebe i to u skladu sa Pravilnicima gdje će gravitirati princip jednakosti, solidarnosti i humanosti.

Vezano za donošenje Uredbe Vlade CG od 01.01.2011.godine značajan broj službenka Uprave policije je ostao uskraćen za benificirani radni staž, iako se nijesu promijenile objektivne okolnosti na radnim mjestima na kojim je došlo do ukidanja benificija. Dakle, praktično imamo situaciju da na terenu postupaju dva policajca u uniformi koji duže oružje i primjenjuju ovlašćenja, od kojih jedan nema benificirani radni staž a drugi ima, a praktično rade potpuno isti posao. Na ovaj način su u velikoj mjeri ugroženi i zakinuti službenici policije koji su izgubili pravo na benificirani radni staž čak i u slučajevima nakon 20 i više godina staža,tako da se nije poštovao ni institut „stečenog prava“. Napominjemo da su navedeni akti donijeti bez prethodno pribavljenog mišljenja i saglasnosti Uprave policije. Od strane Sindikata Uprave policije je u više navrata upućivana inicijativa za priznavanje prava na benificirani radni staž svim policijskim službenicima, što do sada nije dalo rezultata. U svim zemljama u regionu pravo na benificirani radni staž je nesporno kao i činjenica da je njihov materijalni položaj značajno bolji od položaja službenika Uprave policije Crne Gore .

Pored redovnih zahtjeva članova sindikata za dodjelu pomoći, pozajmica i omogućavanju pružanja usluga za kupovinu robe na odloženo plaćanje koje pruža Sindikat, sve češće imamo obraćanje za zastupanje i pravnu pomoć u postupcima koji se vode pred disciplinskim i drugim organima.

Zbog učestalih slučajeva privatnih prijava i tužbi građana usljed primjene ovlašćenja policijskih službenika u vršenju poslova iz svojih nadležnosti, Sindikat je, u cilju adekvatne pravne pomoći pred pravosudnim organima, potpisao sporazum o zastupništvu sa advokatskom kancelarijom “Begović”.
Angažovanje pravnog zastupnika u postupcima kada se protiv policijskih službenika pokrene krivični postupak uslijedio je zbog nepovoljnosti odredaba u starom Zakonu o unutrašnjim poslovima koje su u dobrom dijelu pozitivno izmijenjene. U predhodnom period ovo pravno su ostvarili kolege kojima je donijeto rješenje o prestanku radnog odnosa, kao i kolege protiv kojih su pokrenuti određeni disciplinski postupci. Za navedena zastupanja utrošena su značajna novčana sredstva.
Pored navedenog, pojedine kolege su zloupotrijebili pravo angažovanja zastupnika, tako da su računi njihovih usluga preveliki. Iz tog razloga uvedena je stalna kontrola potreba za angažovanje pravnog zastupnika iz pomenute kancelarije, tako da će se sada angažovanje vršiti isključivo uz saglasnost Sindikata (na osnovu stvarnih potreba i samo u slušajevima gdje Sindikata ne može dati punu zaštitu).
Takođe, Sindikat se aktivno angažovao da u pokrenutim disciplinskim postupcima adekvatno zastupa svoje članove a što je u značajnoj mjeri dalo pozitivan rezultat koji u punoj mjeri utiče na konačnu presudu.
Dosadašnji rad po ovim pitanjima će se analizirati, tako da će na osnovu čega će se donijeti odluka dalje aktivnosti SUP u ovom pravcu.
Takođe, ovom sindikatu je dostavljen određen broj zahtjeva koji su od odnosili na ne adekvatno plaćanje prekovremenih sati od strane poslodavca, kao i ne zakonito angažovanje u pojedinim slučajevima kada su članovi sindikata neprekidno angažovani i preko 20 sati što nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ovaj vid angažovanja se odnosi na pozivanje i angažovanje odmah nakon završene redovne smjene. Sindikat je, na svojim sjednicama, u više navrata raspravljao na ovu temu kojom prilikom su se donosili veći broj zaključaka koji su upućivani prema Ministarstvu Unutrašnjih poslova u cilju prevazilaženja ovih evidentnih problema. U posljedne vrijeme se stiče utisak da se vodi više računa o vanrednom angažovanju, a posebno raduje činjenica što se vrši isplata odstvarenih prekovremenih sati počev od 01.11.2013. godine.

Sindikat je prepoznao probleme koji već duže vrijeme egzistiraju, a kao ključne probleme izdvajamo:

  • Nepostojanje Posebnog kolektivnog ugovora između poslodavca i Sindikata, kao temeljnog akta, što je činjenica koja generiše većinu statusnih i materijalnih problema u funkcionisanju sindikata;
  • Pravna zaštita članova sindikata od strane poslodavca naročito po osnovu krivičnih postupaka koji su proistekli iz postupanja u toku vršenja službe kao i postupaka iz oblasti njihovih prava iz radnog odnosa;
  • Nepostojanje članskog kartona članova sindikata kao osnove za pravedniju raspodjelu sredstava i spriječavanje nenamjenskog trošenja tih sredstava;
  • Nedostatak vjere u rad i mogućnosti sindikata kao posljedica nedovoljne, odnosno pogrešne informisanosti članstva;
  • Alarmantna materijalno-finansijska situacija u kojoj se nalazi većina naših članova i članovi njihovih porodica.

Prvenstveno napominjemo da Sindikatu znače dostavljene inicijative od strane njegovih članova, jer je, kao takva korisna za pokretanje budućih aktivnosti.
Sindikatu naročito znači podrška svojih članova u spovođenju predviđenih aktivnosti, jer se jedino na taj način one mogu adekvatno sprovoditi, a sve sa ciljem zaštite prava članova sindikata.

Cijeneći ulogu službenika policije u sistemu državne Uprave, kao i značaj poslova koji obavljaju, sigurni smo da njihov trenutni status po mnogim pitanjima ne odgovara objektivnim okolnostima. Bez obzira što se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, njihov materijalni status je doveden na najniži mogući nivo u posljednjih nekoliko godina.
Obzirom na ulogu i obavezu Sindikata u cilju zaštite prava i interesa svojih članova zalažemo se radi sagledavanja mogućnosti za povećanje ličnog dohodka policijskim službenicima.
Kada se uzme u obzir trenutna ekonomska situacija smatramo da lični dohodak manji od 800,00 eura ne može na adekvatan način odgovarati realnim potrebama jedne četvoročlane porodice.
Primjenom zakona o zaradama državnih službenika i namještenika od 01.07.2009 godine izvršeno je usklađivanje koeficijenata čime je smanjena plata za veliki broj službenika policije, kao i odlukom Vlade od 01.01.2010.godine zbog ekonomske krize smanjena je plata službenicima u procentu od 6 – 9 % .
Policijsko ovlašćenje i njegova primjena predstavlja osnov za uvećenje zarade po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla kao i pravo na ostvarivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem-benificiranog radnog staža.

Odredbe Zakona o radu koje propisuju način i postupak ostvarivanja prava na prekovremeni rad nijesu primjenjive za Upravu policije jer se zbog prirode posla ne može uvijek planirati prekovremeni rad kada to razlozi hitnosti nalažu. Potrebno je sagledati mogućnost za utvrđivanje prava na naknadu zarade, dodatke na zaradu i druga primanja koja nijesu definisana Zakonom o zaradama i Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika.
U završnoj fazi je izrada nacrta teksta Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policije. Sam početak pregovora će značiti veliku prekretnicu u daljem radu ovog sindikata i pokazati da smo partner za poštovanje u socijalnom dijalogu sa poslodavcem.
U cilju poboljšanja transparetnosti rada Sindikata izrađen je i ovaj sajt, koji treba da doprinese većem uključivanju članova u budućim aktivnostima i radu Sindikata, u blagovremenom davanju obavještenja o sprovedenim aktivnostima, kao i prikupljanju predloga i sugestija.

Pitanja i odgovori