Poštovane članice i članovi Sindikata Uprave policije, dana 21.04.2023. godine potpisan je Kolektivni ugovor za policijske službenike i zaposlene u MUP-u. Kroz i intezivne pregovore koje smo vodili na relaciji Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Sindikat Uprave policije i Sindikat MUP-a, uspjeli smo da usaglasimo tekst prvog Kolektivnog ugovora, što predstavlja veliki uspjeh Sindikata Uprave policije.

Kolektivnim ugovorom koji je potpisan bliže su definisane odredbe iz radno-pravnog odnosa i određene povoljnosti za policijske službenika i zaposlene u MUP-u, što do sada nije bio slučaj.

Potpisivanje Kolektivnog ugovora se može smatrati istorijskim ako se zna da se na njemu radilo punih 30-tak godina.

Ovim smo potvrdili naše opredjeljenje da radimo samo u interesu naših članova i svih zaposlenih u MUP-u.

U nastavku teksta možete pogledati kratak izvještaj o benefitima Prvog kolektivnog ugovora za policijske službenike i zaposlene u MUP-u.

Proces izrade i usaglašavanja teksta bio je dugotrajan i iscrpan.

Ipak smo uspjeli u našim nastojanjima da, nakon dugogodišnjeg napora,uz bezrezervnu pomoć i podršku ministra Adžića i njegovih saradnika, za vrlo kratak period usaglasimo i potpišemo jedan od najvažnijih akata za zaposlene.

Naše obaveze su sada još veće jer se pojedine odredbe moraju poboljšati, što će svakako predstavljati dodatan napor za naše pregovarače.

Napominjemo da Kolektivni ugovor stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu MUP-a, a što će desiti u toku nedjelje.

Izvještaj u vezi potpisivanja prvog Kolektivnog ugovora za policijske službenike

i zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Zadovoljstvo nam je što se možemo pohvaliti da smo, nakon višegodišnjih intenzivnih pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom finansija, uspjeli da usaglasimo tekst prvog kolektivnog ugovora za policijske službenike i zaposlene u MUP-u koji je potpisan 21.04.2023.godine. Obzirom da se radi o prvom kolektivnom ugovoru za policiju Crne Gore, ponosimo se činjenicom da smo “istrajali” da naši dugogodišnji napori daju dobar rezultat. Ovim činom smo uspješno zaokruži naša nastojanja da poboljšamo materijalni položaj zaposlenih i regulišemo prava iz radnog odnosa. Na zadovoljstvo svih nas, uspjeli smo da sa Poslodavcem dogovorimo tekst ugovora i potpišemo ovaj veoma važan dokument za sve zaposlene.

Slobodno možemo reći da je ovo istorijski čin i predstavlja veliki uspjeh Sindikata Uprave policije. U prilog tome ide i činjenica da sve policijske organizacije u okruženju imaju potpisane KU, pa je ova naša dugogodišnja upornost, uz punu podršku ministra Adžića, dovela do konačnog potpisivanja dokumenta koji je od izuzetnog značaja za zaposlene.

Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora, mnoga prava iz radno-pravnog odnosa i povoljnosti za policijske službenike i zaposlene u MUP-u koja do sada nisu bila jasno definisana sa Opštim kolektivnim ugovorom i drugim ugovorima i pravnim aktima, a koja se tiču prava zaposlenih, definisana su ovim Kolektivnim ugovorom.

Benefiti koji se ostvaruju sa ovim KU su sledeći:

 • Zaposlenim kod Poslodavca koeficijenti složenosti poslova se dodatno uvećavaju za 10% počev od 01.01.2024.godine kroz izmjenu Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade, što znači da se zarada a sa tim i dodaci na zaradu u 2024.g. uvećavaju 10%.
 • Zavisno od makroekonomskih parametara i limita potrošnje, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Poslodavac će Vladi predložiti dodatno uvećanje koeficijenata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova za minimum 10% za 2025.godinu.
 • Novina je da ovim KU policijski službenici ostvaruju pravo na 32 prekovremena sata rada na mjesečnom nivou, što je u odnosu na dosadašnji obračun do 21 prekovremeni sat značajan uspjeh, posebno za kolege koji svakodnevno ostvaruju te sate.
 • Uvedena je novina da se za dvokratni rad zaposlenih (radno angažovanje sa prekidom), na istim poslovima i radnom mjestu, zaposleni može angažovati samo uz njegov pristanak.
 • Dužina trajanja godišnjeg odmora i slobodnih dana koja se uređuje prema dužini radnog staža,  uvećana je u većini odredbi koje su do sada bile definisane drugim aktima.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu za vrijeme pripravnosti kod kuće koji zaradu uvećava 10% od satnice.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu za rad nedeljom koji zaposlenima koji budu angažovani za rad nedeljom zaradu uvećava 80%, ali ne i zaposlenima čija priroda posla zahtijeva rad u smjenama.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan je po osnovu noćnih sati sa 140% na 150%.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan je po osnovu prekovremenih sati sa 140% na 150%.
 • Dodatak na osnovnu zaradu, uvećan se po osnovu ostvarenih sati prekovremenog noćnog rada sa 180% na 200%.
 • Novina je dodatak na osnovnu zaradu zaposlenog po osnovu:
 • naučnog zvanja doktor nauka – 1,20 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 108,00€;
 • naučnog zvanja magistar nauka/master – 0,80 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 72,00€
 • Novina je da je utvrđena obaveza Poslodavca da zaposlenom mora isplatiti jubilarnu nagradu koju su stekli za 10 godina – 1,2 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 108,00€, za 20 godina – 2,4 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 213,00€, za 30 godina – 3,6 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 324,00€ i za 40 godina – 4,8 obr.vrijednosti koeficijenta, ili 432,00€.
 • Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme spriječenosti za rad u visini 90% od osnova za naknadu utvrđenu zakonom (do sada je to bilo 85%).
 • Zaposlenom kojem Poslodavac obezbijeđuje pomoć u raznim slučajevima propisani zakonom, značajno su uvećani od dosadašneg obračuna.
 • Uvedena je obaveza da Poslodavac reprezentativnom sindikatu uplaćuje novčani iznos od najmanje 300.000€ na godišnjem nivou za podršku u rješavanju stambenih potreba zaposlenih.
 • Uvedena je obaveza da se za dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima koji se propisuje aktom Vlade, mijenja i dopunjava uz saglasnost sa reprezentativnim sindikatom. U tom pravcu je već dogovoreno da Sindikat uputi Poslodavcu dopis za izmjenu odnosno dopunu organizacionih jedinica koje bi trebale da primaju Specijalni dodatak u određenom iznosu.
 • Zaposleni koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe ili u slučaju teške povrede koja ima za posledicu trajnu invalidnost, Poslodavac preuzima obavezu da supružniku ili djeci zaposlenog riješiti stambenu potrebu.
 • Poslodavac je dužan da policijskom službeniku obezbijediti besplatnu pravnu pomoć u slučaju da se protiv njega od strane nadležnog državnog organa pokrene krivični postupak zbog upotrebe sredstava prinude, u slučaju kada je utvrđeno da nije došlo do prekoračenja upotrebe sredstava prinude.
 • Uvedena je novina da će reprezentativni sindikat u narednom periodu pregovarati sa Poslodavcem o izradi novog Pravilnika o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju.

Ovo je prvi ugovor kojim se bliže definišu prava policijskih službenika i zaposlenih u MUP-u. Sindikat Uprave policije je prilikom njegove višegodišnje izrade uložio velik trud i rad i dao ogroman doprinos u ostvarivanju navedenih benefita. Posebno smo ponosni što smo definisali povećanje koeficijenata za 2024 i 2025 godinu minimum 10% po godini.

Kako u naredne 3 godine imamo definisane uslove penzionisanja, a ovim ugovorom se nije mogla definisati otpremnina jer tu odluku donosi Vlada, Sindikat Uprave policije je već uputio predlog da se otpremnina policijskih službenika definiše kao posebna odluka.

Na kraju koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način dali doprinos u izradi teksta prvog Kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u.

Posebnu zahvalnost za doprinos na realizaciji zahtjeva Sindikata Uprave policije dugujemo ministru Filipu Adžiću koji je od dana dolaska na tu funkciju, uvažio naše napore za izradu Kolektivnog ugovora i uvećanje zarada zaposlenih.

Ogroman doprinos realizaciji naših zahtjeva dao je i ministar Aleksandar Damjanović, službenica Olga Uskoković, sekretar MUP-a Mirko Kovačević i šefica Kabineta Kristina Đukanović.

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo na zalaganju i podršci u realizaciji izrade teksta ovog ugovora članovima radne grupe ispred MUP-a, g-dinu Mersudinu Grediću, g-đi Sonji Radonjić i g-dinu Herminu Šabotiću.