Poštovani​ članovi,


​zbog velikog interesovanja članov​a Sindikata koji su odlučili da pokrenu postupak protiv ​M​UP-a, radi naknade štete za neisplaćene troškove prevoza (period- oktobar 2008. – februar 2015​.god​ u prilogu dostavljam​o tekst punomoćja​ našeg pravnog zastupnika koji je predhodno potrebno popuniti i dostaviti u prostorijama Sindikata najkasnije do 20-tog decembra zbog daljeg postupka.

​kako se u velikom broju od strane zaposlenih u javnom sektoru i njihovih punomoćnika pripremaju tužbe, kao prethodni postupak prije podnošenja tužbe​ neophodno je pokrenuti predlo​g za mirno rješavanje sporova, jer je krajnji rok 31.12.2023. godine​ ​( zastara nastupa ​07. januar 2024.god.).

Pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, radi prekida roka zastare, može se preduzeti bez rizika eventualnog stvaranja troškova za tužioce, kako bi se eventualno poslije toga podnijela tužba, s tim što, kao što vam je poznato, u slučaju negativnog ishoda sudskog postupka, mogu nastati i sudski troškovi za tužioce.

Članovi Sindikata koji su odlučili da uđu u postupak ​mirnog rješavanja radi naknade štete po ovom osnovu i žele da tuže preko Sindikata i njegovog pravnog zastupnika, treba da:
ispod teksta ov​og punomoćja napišu čitko svoje ime i prezime, JMB i potpišu se, a na drugom papiru da ostave svoje podatke – Ime i prezime, adresu na kojoj su živjeli u utuženom periodu (2008. – 2015.), da li su radili u cijelom ili dijelu tog perioda i kontakt telefon.

​Molimo da sa ovim upoznate sve kolege koji nisu članovi fb grupe, a žele da na ovaj način pokrenu postupak utuženja.


Za sva eventualna pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.